Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem altijd kunnen redden; op de drogredenen der duivelen mag hy in geen geval ingaan, anders verliest hy ziel en zaligheid. Dan verlaten zy hem en Owein maakt zich gereed tot den strijd. (Eerste pijn). — Plotseling hoort Owein een geraas, alsof alle menschen en dieren te zamen huilden en biulden. Na dit schrikwekkend geluid ziet hy een groote menigte afschuweiyke duivelen, die hem met spot en hoongelach begroeten. Het hooren en zien der duivelen is dus de eerste pyniging of zoo men wil, de inleiding der pynigingen. (Tweede pyn)- — De daarop volgende pijniging bestaat hierin, dat de duivelen een grooten brandstapel gereed maken, Owein handen en voeten binden, hem op den brandstapel werpen en heen en weer sleuren met hakea (Derde pyn). — Als de ridder den naam van Jezus heeft uitgesproken en zich hierdoor plotseling van alle gevaar bevryd ziet — het vuur dooft uit, zoodat er de kleinste vonk niet meer van te bespeuren is — sleepen hem de duivelen „daer die sonne to mid somer opgaet" en dan naar een groot dal zuidwaarts „daer die sonne opgaet to midde winter", zooals een Middelnederlandsche prozavertaling zegt. Br waait een scherpe, snydende wind. De aarde is zwart en er heerscht dikke duisternis. Een tallooze'menigte vrouwen en mannen liggen voorover op den grond genageld met gloeiende nagelen. Hun vreeseiyke pynen doen hen onophoudeüjk jammeren van smart. In hun razende pyn byten sommigen de aarde, terwyi weer anderen kreten om erbarming slaken. Over hen loopen de duivelen, niet ophoudend te slaan „mit vleghelen, die altoe hart waren". Te vergeefs trachten ze echter den ridder dezelfde straf te doen ondergaan. De naam Jezus beschermt hem. (Vierde pyn). — Vandaar wordt hy gebracht naar een nieuw groot veld. Op een soortgehjke wyze worden mannen en vrouwen gekweld. Alleen liggen zy achterover op den grond genageld. Vurige draken zitten op hen, slangen omkronkelen hun leden en padden eten hun , harten. Wild gekrysch en gehuil stijgt voortdurend op, terwyi de duivelen hun slachtoffers kwellen met geeselslagen. (Vijfde pijn). .— Het derde veld, waarheen de duivelen den steeds standvastig biyvenden ridder brengen, vertoont dezelfde straf als

Sluiten