Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude en jonge, terwyi hun uiterlijk doodsangst verraadt. Steeds staren, zy noordwaarts. Plotseling steekt een hevige wind op, grijpt de ongelukkigen en stort ze .in een yskoude, donkere, diepe en stinkende rivier. Owein, eerst medegesleept, wordt uit het gevaar gered door het uitspreken van den naam Jezus en bevindt zich plotseling aan de andere zyde der rivier. (Tiende pijn). — Nü sleuren hem zyn geleiders verder voort en weldra bereiken zy een afgrond als een put, die zwavelvlammen uitbraakt. Te midden hiervan vliegen de onzalige zielen op als vonken. De duivelen zeggen Owein nu, dat het de ingang der hel is. Als Owein met hen spot en zyn verachting te kennen geeft, storten zy zich tegelijk met hem in de diepte. Slechts de byzondere hulp van God weet den ridder in dit geval te behouden. God schenkt Owein de kracht zich den naam van Jezus te herinneren, welken hy door den schrik geheel vergeten was, en plotseling werpen hem de opstijgende vlammen weer uit (Elfde pyn). — De laatste pyn, welke de ridder nog:moet zien, is een groote rivier. Deze rivier is van gloeiende zwavel en vol duivelen. Er leidt een brug over heen, zoo glad, dat niemand er zich op kan staande houden, zoo smal dat men er niet over kan gaan en zoo steil, dat het was, vervaariyk om te zien. Niettegenstaande de dreigende gevaren, gaat Owein op de brug en vindt ze hoe langer hoe breeder worden, totdat hy eindeïyk veilig en wel aan den overkant komt, achtervolgd dóór het woedend gehuil der bedrogen en teleurgestelde duivelen. (Eomüie). -.Hier voegt de schrijver in zyn verhaal een vermaning in, bestemd voor de toehoorders of lezers, opdat zij toch door die vreeselijke straffen afgeschrikt worden van de zonden. Het paradijs). — Wanneer Owein over de brug is, komt hy by een hoogen muur. Uit een poort in dezen muur komt een processie van allerlei menschen, die hem verwelkomen en door de poort in een mooi landschap vol bloemen en zingende vogels brengen. Twee „pontiflces" (bisschoppen) uit de processie vertellen hem, dat dit het aardsche paradijs is en dat de bewoners hiervan geleidelijk opgenomen worden in den hemel. (De hemel). — Dan voeren zy Owein op een berg en vragen hem; hoe de hemel boven

Sluiten