Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ende van gfoeter verwoetheiden schoeiden slj mit hoeren swarten clawen hoer proper wangen Ende spraken [:] fiïch onsaligep dfc is dat volc dat du vercoren heves. daer du [mede] barnen sals inder hellen gront. Du voetster der schanden. Mynnersche des onvredenf.] Waer om en doet ghy nu geen overspil ende oncuysheit. Waer is nu uwe onmaernyerde lachgen. Waer is u ydelheit ende ydel eere. Waér is die sterckheit daer ghi vele luede mede dreigheden. Waer om en wenckt ghi [nu] niet mytten ogen. ende tredet mitten voeten ende spreket mytten vingeren ende mit ojiader herten flcierdet quaet als ghi pleget. Mit desen ende dusdanen worden wart sij verveertf.] Ende dese onselige ziel en mocht niet anders [doen] dan weynen. Ende ontbieden der doot daer sij se alle mede dreichden die daer waeren." Men vergelijke hiermede de eerste pine van Owein! Hoe eenvoudig is ook, vergeleken met mysterie- en mirakelspelen, in het St. Patricius' vagevuur de beschrijving van de woede der duivelen, als zy hun slachtoffer zien ontsnappen. Zy vervullen de lucht met zulk geschreeuw, dat „den ridder sware docht dat gerope ende eisseliker dan enige pine was die hi toer van hem had geleden". Van elkaar uitschelden, zooals de duivelen zoo graag doen in de mirakelspelen, wanneer hun slachtoffer ontsnapt, geen spoor! Plat-kleurige uitingen van angst voor Lucifer, die hen zal straffen, omdat zy hun doel niet wisten te bereiken, ontbreken totaal Elke lachwekkend* situatie, elk komifjfc-tragisch tooneel, elk grappig-ruw scheldwoord is vermeden. Stichting en nog eens stichting is het hoofddoel. Daaraan is het ook toe te schryven, dat een uitstekend literair motief als het verleden van den boetvaardigen ridder, volstrekt* niet verwerkt wordt. Owein is een ridder, meer niet! Wat heeft hy eigenlijk gedaan, dat hy zoo zwaar moet boeten? We weten het niet Zyn karakter treedt nergens sterk op den voorgrond. Wel bHjft hy onverzetteiyk by zyn eens genomen besluit en verdraagt hy manmoedig alle beproevingen, maar is zyn moed ten slotte zoo groot ? Hy heeft toch na één proef- j neming ervaren, dat het uitspreken van den naam van Christus \ voldoende was om al het helsch gespuis in hun pynigingspogingen

8Ti PATRIOTÜB' VAGEVUUR. 9

Sluiten