Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die grote patriciusy die men seecht den *>'* 9roU - smt* pmmi* =

j , , _ De groots Patricius, ilien men

anderen na den apostel Sunte pauwelsM doe ■»•■* *«>> tweeden na den

ui J_i _ j ,. apostel'St. Piulne, d. i. die

ni aat woert gades predicten in .flrlant ende ^ de tweede s™»'» ap^tei

„„ _» , , , , , n» 8t Paulus lekend staat;

veel myrakelen daer dede. soe pijnden hi om gods:soepijnden.Hom

die beestelicke herten der menschen te trecken Baf *"* T<"1 momt>'

„„_ j , ... milten — lullen = door mid-

vanaen sunden mitten anste der pinen der Tai> de vrees voor de hellen, ende nutter belaéften der blytscoppen w«ï/f™ =ri».©ftM. des paradijs vast te maken in goede werken. tast te ■«■**• > pw*

T»r _i. j« té . — te bevestigen in het 2oede:

Want die dit verteldenf,] die seide dat hi dat « * - »« - dat hé

i „ , . , , _. ondervond, dat het toUc

volc ondervant beestelic te wesen. Ende doe beestachtig w«s.

hi in dat lant was[,] doe quam tot my een »»: indirecte rede gaat

__„_ ■.. , „, onmiddellijk zonder waar¬

man mit een grauwen hoefde VoerpaesschenfJ acanwing over in de directe.

die harde olt was. ende seidef,] dat hi dat *«* ==»«.

licham ende bloet cristi nye ontfanghen en «#*' • • ■«» = nooit.

hedde. Ende dat hi inden naesten paeschdaghe1

desen groten sacrament wolde ontfanghen. Ende

om dat [hi]2 my sach monick ende priester

wesende[,J so biechten hi my alle syn leven.

om dat hi te sekerlicker solde gaen tot desen °m iat = °pdi>t; *tgM*r =

, p , , met grootere gerustheid.

sacrament. tode om dat ic die sprake van den = taai. lande niet en condef,] soe nam ic enen die my syn sunden voert seide in mijnre talen[.] **** = vertaaide. Ende alsoe hoerden ic sijn biecht. Ende doe hi dat eynde maecten[,] doe vragheden 'ic om "» t"o»«] = hem door byden [manne]3 die my syn sunden ende ™ * ™ ma"' biecht seide. of hi enighen menschen doet hedde geslaghen. Ende hi antworden dat hi *>' '<«' <u» - hoi = dat 14 des niet seker en wost of hi yet meer dan vijf »eernida"v«r mt°chlnSg°!

dood had.

1 Na paeschdaghe in hs. van ; 2 [*•]: niet in he.: 3 : h,. mem

Sluiten