Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder en quamenf.] Ende ist dat hi in sijnen >'»-" = <>ö Mfn ï»j>

wil volstandich is, soe seint die bisscop brieve *M — Êf¥* — »taort *• »«*-

schop hem raefc de vereischte

nut om van bevele totter stat[.] Ende als die geloofsbrieven wr de pia«ts.

prior van der stede die brieve gelesen heft[(]

soe sal hi dat oec om ontraden ende vermanen <?««r«»#r=daartegen

waarschuwen.

daer voer ende tonen om die anxt van veel tonm — verhaieu.

menschen die daer in verlarèn bleven sijn.

Mer ist dat hi blivet in sijnen wil sterck. soe

leidet hi om in die kerke dat hi om oefenen om °*ftnai = *«* oefenen (cf.

, . , , , Gr. atrxaiv Ned. ascese), zich

sal m waken in beden xv dage[.] Ende toeleggen op geestelijke zaken, als die daghe geeyndet syn[,] soe vergadert ^.iljkl**"1** met h9t die prior die cleMcken1 daer om. Ende men duet #m«»M''*«» iaer »»>=degees-

telijkheid uit den omtrek.

die vroemisse ende gevet desen menschen dat ."w"»'*" m vroegmis, heilige sacrament. Ende men besprengheden mm — dimst = m«n bespren-

kelt hem met wijwater in dien

mit wijwater totten dienst. Ende aldus mit dienst nX die vroegmis.

processien ende mit letanien soe leydet men

om totter doren des vegevueers. Ende die prior

lucket op die doer voer om allen ende seecht «"*•* fl' W «■»»*■'*; *"»■ •»»

allen = in tegenwoordigheid

om die anvechtinge van den duvelen ende ™ien ïUen-

datter veel menschen in verlaren bleven sijn.

Mer blivet hi vrome in sijnen wil[,l soe ontfanct «*»?»'» 3&"* "*= 'tandrad

J "J tig hg zgn besluit.

hi van eiken priester die benedixie. ende biddet om allen dat sy voer om biddenf.] Ende hi maect mit sijnre hant een crnce voer sijn hoeft ende geet in[J Ende te hant slutet die '* *»»* bI*- 3prior die dore ende geet weder mitter processien in die kerke. Ende des anderen dages yroe soe coemt die prior mitter processien mM — m,«weder totter doren ende luket si op.' Ist dat * **f = i« ï«t dat, men om vindet so leydet men om mit bhjt- «* = he,n <n'- den boeteling), scoppen in die kerke ende duet om noch eens

1 cle[i-]cken: hs. elecken

Sluiten