Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleget te apenbaren inden wijnt[er]1 na der «v*t[*r) = winter, sonnen onderganc[.] Ende dese sal en had [ge]en* geheel want. Mer hi was airewegen if!** **** mnt =g«*» gesticht op colummen ende die afhangen als o/*«i»»#» =aA«t»i.aoorioopend

w voetstuk voor znilen. Er was

eens monicks doester. Ende doe hi langhe om dus ge» veste muur, ma»r een

zuilenrij, als de zuilengang

den sale gegaen hadfj verwonderden om dat ™ ««n monnikenklooster, wonderlicke maecsel. Doe ghinc hi daer in ende vant se bynnen noch wonderlicker gemaect. Aldus sap]3 hi neder ende keerden somtijt sijn oghen hier ende daer ende verwonderde van des saels retscap ende schoen- ***v = inrichting, «tmetoar. heit. Doe hi eentijt alleen geseten had. doe quamen. x v mannen als geestelic die nyes = p*sges[coren] * waren, ende also gecleet mit witten s'»[c°<**J = geschoren, clederen. Ende sy groeten en inden naem ons arottnm = groetten hem. heren ende saten mit om nederf.] Ende die w* «»= "et nem. een sprack mit om ende die anderen zweghen. Ende dese scheen oer prior ende oer leyder te wesen ende. hi seide [:] Gebenedijt si di here almechtige got die in dijnen herten vast heft gemaect enen goeden wil. Ende hi moet in dy volbrengen dat goet dat hi begonnen heft. Ende om dattu ghecomen biste totten vegevuer gereynicht te werden van dijnen sundenf:} Of = of wei gijznit

° J v *J gedwongen worden uit nood

du salte gedwongen werden van noden veel 00 mannelijke wijze aiierieï

° ° dingen te doen, of wel door

dingen te doen manlic of overmids tracheitM traagheid, hetgeen God moge

° L,J verhoeden, met lichaam en ziel

dat got verbieden moet[,] mit live ende mit j»« eeuwig (»«»««> verloren ziele veirlaren bliven. Want altehant als wy = aanstonds, onmiddeiuutgegaen sijn[,] soe sal dit huys vervult werden mit scaren van bosen geesten[,] die dy swaer tormenten an doen sullen ende sullen tonuntm mdom = phnigen.

1 wynt[6t]: hs. wynt; 2 [</e]en: hs. en; 3 s*[iï: hs sach; 4 gss[coren): hs. gestorven

Sluiten