Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders vroude. Mit soe groten roeke der sue- f%lic^lZïLïgZ*J&

tichelt waest over al vervult[,] dattet sceen[,] 0^^=™™*™*

dat si al daer by leefden[,] die daer woenden[.] <"«««• * = «»» a&"™-

Ende al die dien ridder saghent] die laefden

gade van sjjnre toe komst als verloesinge ^^j^ a^f

sijns dodes[.] Ende si verbliden oen[J Daer Ml» ^.aood,

scheen in sommyghe manyeren te werden een *jj - f^t^^:

nye blitscop van sijnre toecoemst ende[si] ver- -i»«taw^w^?'

bilden1 al[.] Over al hoerde men der heilighen

sueten sanck. si en ghevoelden daer noch heit ** = ««..

noch kolde noch en saghen niet[,] dat si ver- K"«T &

tornen mocht of om schade, -alle dinghen -d^ l™^7l-

waren vredelick. genoechlick ende bequeme. ^^^Z&ÏÏÏ,

Hi sach daer voel meer dan alle menschen

solden spreken mogen of scrijven. Alsoe dese u- = toen.

dingen voldaen waren[,] doe seiden die bis-

scoppen totten riddert] Sie broeder overmits

der hulpen gadesL] soe heves du ghesien[.]

dat du begerdens te sien[,] want doe du her- * M»« = rt *^«a*-

werts quemes[,] doe sages du die pijnen der

sunden. Ende hier hebstu gnesien der heilighen "^"'^«Tül

ruste der gerechter[.] Gebenedijt soe. si die « ^«le^

scepper ende verloeser die dy aldus danen wil der «cht™«d,gen.

gaf[,] by wes gracien du wael gedaen heves - «m =

tP liden die Diinen. N\x lieve vrient wy willen TOOraeeidezepSoenhebtweten

va uuo" kv te doorstaan.

dattu wetes[,] wat steden dat sijn vanden

pynen die du gesien heves ende wat lantscop ™ het zijn.

van soe groter selicheiden dat hier is[.] Dit is

dat ertsche paradijs[,] daer onse yrste alders «h»™ = ouders.

uut gedreven worden om die sonden der onge-

1 [ei] verbliden: hs. verblidende

Sluiten