Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nastische behandeling van kinderen van onvermogenden; te Groningen aan de Commissie voor spijsuitdeeling (de gemeente neemt een groot aantal aandeelen tot uitreiking van bons), en aan een Vereeniging tot voeding van Israëlietische armen; te Meppel aan de Vereeniging „Draagt Elkanders Lasten" (ziekenverpleging en voedselverschaffing).

Niet al de bovengenoemde instellingen worden beschouwd als instellingen van weldadigheid in den eigenlijken zin dezer woorden en enkele daarvan staan ook niet op de lijst bedoeld in art. 3 der Armenwet. De subsidieering wordt meestal verklaard door het maatschappelijk belang dat de instellingen in den regel dienen, zonder dat zij geacht worden zich bezig te houden met armenzorg in den engeren zin van dit woord.

Opmerking verdient de mededeeling omtrent de gesubsidieerde Commissie van Armenzorg te Vrijenban. De werkkring van deze Commissie, die niet voorkomt op de lijst bedoeld in art. 3 der Armenwet, bestaat toch in het verzorgen van huiszittende armen in het algemeen en deze commissie ontheft voor een groot deel de burgerlijke armenzorg van hare taak.

Voordat men uit deze gegevens conclusies trekt zal men het een en ander in acht moeten nemen. Vooreerst, dat het aantal gemeenten, die onder een armenraad ressorteeren, uiterst gering is in vergelijking met het aantal gemeenten, voor welke nog geen armenraad is ingesteld. Evenwel kan men zich uit de nu voorhanden gegevens toch wel reeds een beeld vormen van de wijze waarop de voorschriften van art. 14 der Armenwet bij de uitvoering worden opgevat.

Terwijl men in enkele gemeenten zich niet streng gebonden schijnt te achten aan de perken, door dit artikel gèsteld, schijnt men over het algemeen termen voor subsidieering gevonden te hebben in gevallen, waar het meer sociale of hygiënische voorzorg betrof dan wel wat men eigenlijk armenverzorging pleegt te noemen. Maar hier moet men nu 'ook weder letten op het verschil van opvatting, dat er blijkt te bestaan over het plaatsen van instellingen op de lijst, bedoeld in art. 3 der Armenwet. Instellingen, die in de eene gemeente als instellingen van weldadigheid worden beschouwd

Sluiten