Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dus op de lijst worden geplaatst, blijven in de andere gemeente daarbuiten en worden daar dan als instellingen van algemeen nut beschouwd, waaromtrent de beperkende bepalingen van art. 14 niet gelden. Sommige secretarissen hebben deze instellingen in hunne opgaven opgenomen met vermelding, dat zij niet op de lijst staan, maar men mag wel aannemen, dat elders nog wel zulke instellingen gesubsidieerd worden zonder dat daarvan melding is gemaakt en trouwens ook zonder dat de Armenraad daarover gehoord is. Bij de uitvoering van art. 14 kunnen zich ook complicaties voordoen. Als voorbeeld wijs ik op een geval, dat in het vorig jaar bij den Utrechtschen Armenraad werd behandeld. Het Bestuur der Vereeniging tot verbetering van Armenzorg te Utrecht — een vereeniging die als zoodanig niet in een bijzonder geval verkeert, als waarin de wet subsidieering mogelijk acht — vroeg aan den gemeenteraad een j aarlij ksche toelage voor hare Afdeeling voor sociale hulp aan zieken.

Na overweging meende de Armenraad dat gunstig kon worden geadviseerd op het verzoek om een subsidie, mits voldoende waarborgen werden gegeven, dat de afdeeling financieel los zij van hare moeder-instelling de Vereeniging tot verbetering van Armenzorg.

Door het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid uitgenoodigd eene bespreking van de subsidieering van kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid van overheidswege in te leiden, heb ik gemeend, dit vraagstuk te moeten bezien uit het oogpunt van de hedendaagsche opvattingen omtrent armenverzorging in verband met de roeping die de genoemde instellingen in het samenstel der maatschappij hebben te vervullen en met de taak die op de overheid rust op het gebied der armenzorg.

Overweging van het vraagstuk, dat in de jaarvergadering van 1918 ter loops ter sprake kwam, leidde mij tot de volgende conclusies:

a. Het publiek belang is betrokken bij eene oordeelkundige verzorging der armen; niet alleen van hen, die in een speciaal noodgeval verkeeren, maar ook van die behoeftigen wien

Sluiten