Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tweede waakt tegen declasseering van het individu, achtte het toch niet te ontkennen,x) „dat de sociale voorzorg het „gebied van armenzorg draineert en doorkruist."

Zoo moet zeker voor alle instellingen van weldadigheid gelden wat art. 29 der Armenwet zoo juist aangeeft voor de burgerlijke instellingen, dat ondersteuning niet moet worden verleend dan in zoodanigen vorm en zoodanige mate, als met het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen in verband met de omstandigheden van den arme het meest gewenscht is om hem wederom in staat te stellen in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien, waarbij ook aan armen, die tot arbeiden in staat zijn, ondersteuning zooveel mogelijk wordt gegeven in den vorm van loon voor arbeid, terwijl eerst indien blijkt (dat wil dus zeggen: na onderzoek en schifting), dat de aanvrager door de hulp der instelling niet uit den toestand van armlastigheid kan worden opgeheven, de te verstrekken ondersteuning de grens van het voor het levensonderhoud noodzakelijke niet mag overschrijden.

Het publiek belang vordert, dat zooveel mogelijk door alle instellingen van weldadigheid de armen geholpen worden door loon voor arbeid en .tegemoet gekomen worden ook door andere sociale voorzorgsmaatregelen (vakopleiding, woningvoorziening, gezondheidszorg, drankbestrijding, versterking van de zedelijke weerstandskracht, herberging van dakloozen en zwervers, enz. enz.). Immers zoo worden leden onzer samenleving, die dreigen te vervallen tot een toestand, waarin zij geen belang meer hebben bij het bestaan der maatschappelijke orde, daarvoor behoed en stoffelijk en zedelijk hervormd tot medearbeidende elementen van eene in goede orde vooruitstrevende maatschappij.

Ad b. De vraag ligt voor de hand: indien dan het publiek belang dermate betrokken is bij een doeltreffende, dat wil ook zeggen : met sociale voorzorg doortrokken verzorging van de armen, is het dan niet beter, dat de organen van het

2) Geschrift XXll, bladz. 57.

Sluiten