Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de bron waaruit men zijne levensbeschouwing heeft ontvangen en waaruit men bij voortduring gesterkt wordt door toenemende kennis van het menschelijk leven?

De barmhartigheid en de liefde, waarvan de kerken en andere religieuse of weldadigheidsorganisaties de draagsters zijn, zijn de voedende krachten voor een armenzorg die niet alleen het juiste doel voor oogen houdt maar ook den arme als mensch met die kieschheid te gemoet komt, die hem met goeden moed om hulp doet aankloppen bij geloofsgenooten en geestverwanten.

In het Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg van Januari 1919 worden de diaconieën van wege de redactie aangespoord tot „de methode, die al het nieuwe in het psychologisch voelen „overneemt en gelden laat van goeder harte; met hoogheid „en nederbuigendheid en onkieschheid en heerschzucht breekt „tot op den allerlaatsten draad. En toch al de schoone kansen „van broederhulp bewaart."

Uitoefening van barmhartigheid en weldadigheid behoort van nature tot de taak van de genoemde organisaties, en zij wordt door deze dan ook als noodig beschouwd om den wil om wèl te doen te ontwikkelen, zoodat van haar een zegen uitgaat niet voor den arme alleen. Velen, die in de armenverzorging hun roeping en levensbestemming vinden, ervaren' daarin een zegen ook voor zich zelf.

De overheid kan niet beter doen dan aan de kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid de zorg voor de armen, samengevat als het voor hen noodige maatschappelijk hulpbetoon en de daarvan niet te scheiden weldadigheid in engeren zin, over te laten. Voor de bestrijding der armoede, ook voor zoover het publiek belang daarbij betrokken is, zijn deze instellingen — zooals in 1854 ook wel in de Tweede Kamer gevoeld werd — de meest aangewezen organen.

Ad c. Dat de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid de noodige middelen om de armenzorg naar behooren uit te oefenen, in de eerste plaats hebben te putten uit de offervaardigheid van hare leden, zal zeker wel bij

Sluiten