Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkgevers en arbeiders uit het district De inrichting houdt geregeld voeling rnet de districtsarbeidsbeurzen. De kosten van oprichting en exploitatie dezer inrichtingen komen voor rekening „van Rijk, Provincie en Gemeenten volgens een te bepalen maatstaf. Door de Armenraden in districtsraden te veranderen en aan hen het toezicht op de werkinrichtingen op te dragen, zouden beheer en contröle op doelmatige wijze kunnen worden gewaarborgd.

De Armenraad zou ook een nuttige taak kunnen verrichten bij de tewerkstelling van werkloozen in de werkinrichting. Meldt zich n.1. iemand, die voorgeeft werkloos te zijn aan bij eene instelling van weldadigheid. om onderstand, dan wordt hij naar het Bureau van den Armenraad verwezen.

Dit Bureau stelt een onderzoek in omtrent den werklooze en de oorzaak zijner werkloosheid; indien het noodig is wordt de werklooze middelerwijl door de instelling waarbij hij zich heeft aangemeld, ondersteund.

Bevindt het Bureau van den Armenraad, dat 's mans werkloosheid onvrijwillig is, dan verkrijgt hij met een bewijs van genoemd Bureau arbeid in de werkinrichting.

De werkinrichting is een fabriek of werkplaats of een al dan niet aaneengesloten complex van inrichtingen, waarin geen huisvesting of onderdak verleend wordt. De arbeid komt zooveel mogelijk overeen met dien in de vrije nijverheid; het loon bedraagt echter minder dan dat in de vrije bedrijven, ten einde den werklooze een prikkel te geven om zoo spoedig mogelijk arbeid buiten de werkinrichting te zoeken. Bij dit zoeken naar arbeid verleent de districtsarbeidsbeurs, die geregelde opgaven omtrent de te werk gestelde „werkloozen" ontvangt, hare be'middeling.

Er zal kunnen worden begonnen met de vervaardiging van producten waarbij veel ongeschoolde handenarbeid verricht moet worden. Daarnaast kan het machinaal bedrijf evenzeer toepassing vinden. Of deze instellingen met het vrije bedrijf zullen mogen concurreeren is voor de meesten in onzen tijd geen onoverkomelijke kwestie meer. Wanneer de werkinrichting haar product tegen marktprijzen verkoopt en de inrichting per slot van rekening een voordeelig saldo mocht opleveren, kan

Sluiten