Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Middelen ter voorkoming van bedelarij en landlooperij. Men zal op de eerste plaats bedelarij en landlooperij dienen te vóórkomen.

Daarvoor is noodig, dat de armen door mij ingedeeld in de eerste en tweede categorie, die ik zou willen noemen de onschuldige armen, in de gelegenheid zijn zonder bedelarij in hun onderhoud te voorzien.

Wij zullen eens achtereenvolgens nagaan welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten worden.

Voor alles zal de zedelijke waarde van den arbeid in eere moeten worden hersteld en gehouden.

Daarvoor is noodig dat staat en maatschappij de noodzakelijkheid erkennen van zedelijke opvoeding van den mensch, zooals deze in het Christendom is belichaamd.

De arbeidskracht moet niet langer zijn koopwaar, die op de arbeidsmarkt gekocht of gehuurd wordt.

In het productieproces moeten de factoren kapitaal en arbeid samenwerken om nuttige dingen voort te brengen in het belang van mensch en maatschappij.

Uit deze samenwerking vloeit voort een verdeeling van het product op den grondslag der rechtvaardigheid.

Het minimum der opbrengst van den arbeid moet voldoende zijn om den arbeider een menschwaardig bestaan te verschaffen.

Midd.elen van maatschappelijk hulpbetoon.

a. Een stelsel van sociale verzekering tegen kwade kansen, op de eerste plaats van den arbeider, doch evenzeer van andere burgers, die den steun van den staat behoeven om zich te dekken tegen de kwade kansen des levens, zal het bestaan moeten verzekeren van de menschen, die buiten staat geraken om arbeid te verrichten.

De uitkeeringen uit deze verzekering zullen een menschwaardig bestaan moeten nabijkomen. Dit zal tenminste het geval moeten zijn bij algeheele werkloosheid tengevolge van ziekte, ouderdom en invaliditeit.

De werkloosheidsverzekering zal tenminste eene uitkeering moeten verzekeren van een bedrag gelijkstaande met de mid-

Sluiten