Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landbouwraden, die opgericht zijn of opgericht worden, zouden we dan ook krijgen den organischen opbouw der armenzorg.

Een Hooge Raad voor het Armwezen — zoo denk ik mij de tegenwoordige Algemeene Armencommissie — zou als centraal orgaan een band kunnen vormen tusschen Regeering en districts-armenraden; de Regeering kunnen voorlichten en waar noodig leiding geven in zaken van armenzorg aan de armenraden. Aldus zou het werk der eenheid en samenwerking op het uitgebreide veld van armenzorg en maatschappelijk hulpbetoon kunnen worden bekroond.

ad bh. De ondersteuning der armen laat in verschillende opzichten nog veel te wenschen over.

Van een goede steunverleening mag worden geëischt, dat zij voldoende en doelmatig is.

Vooral voor de armlastigen die wij indeelden bij de eerste categorie, t.w. de menschen die lichamelijk tot werken niet in staat zijn, alsmede voor het gezin, dat indirect door ziekten, ongelukken, tegenspoed, en zooveel andere wederwaardigheden in armlastigen toestand geraakt, voor deze gezinnen geldt zeer zeker de eisch dat zij afdoende worden geholpen, óók omdat anders het gevaar groot is dat de gezinsleden worden gedreven op den weg der bedelarij.

Door een stelsel van subsidieering der instellingen van weldadigheid waaronder ik aanstonds onder punt dd. een en ander hoop te vermelden, zal m.i. de mogelijkheid kunnen worden geschapen, dat één instelling volledigen steun verleent, zonder dat de hulp van andere instellingen noodig is. De stroom van verschillende armbezoekers naar dezelfde woning zal dan worden gestuit en de armenzorg en de armen zullen er wel bij varen. Ook zal men de ware oorzaken der armoede, alsmede de personen der armen, beter leeren kennen en begrijpen, terwijl zoodoende de weg bereid wordt voor opheffing uit de armoede en reclasseering der „beroepsarmen".

Onderzoek der armoedegevallen, registratie der armen en contact met de armen door vrijwillige en bezoldigde armbezoekers, die in het vraagstuk der armoede en armenverzorging zijn ingewijd, zal ook aan de armenzorg ten goede komen.

Sluiten