Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in werking getreden, spoedig daarna wegens het uitbreken van den wereldoorlog moest worden geschorst.

In de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen werd in 1916 eveneens eene reorganisatie ingevoerd, aansluitende aan de zooeven genoemdereorganisatieproef, welke laatste eene schifting beoogt, door voorwaardelijke werkverschaffing, zonder dat opzending naar de Rijkswerkinrichting plaats heeft.

De reorganisatie in de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen is vooral gericht op schifting tusschen reclasseerbare en niet te reclasseeren elementen.

Waar mijn geachte mede-praeadviseur zoo bij uitstek bevoegd en in staat is om over de werking van dit reorganisatieplan te oordeelen, zal ik daarover hier niet verder uitweiden.

Wel wensch ik mijne opvatting omtrent de wijze van reclasseering van bedelaars en landloopers, welke in het door mij nader te ontwikkelen systeem van bestrijding der bedelarij en landlooperij tot uiting komt, door enkele voorafgaande beschouwingen te verduidelijken.

Zooals de toestand nu is, hebben we straf bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, die oogluikend worden overtreden. De toestand is werkelijk belachelijk geworden. Er is bijna geen plaats in Nederland, waar door oude lieden en gebrekkigen niet gebedeld wordt zonder dat de politie deze bedelarij ernstig belet.

Het kwaad der bedelarij is zoo algemeen geworden, dat men aan geen wettelijk verbod meer denkt, zooals dat meer het geval is met wetsbepalingen, die geregeld plegen te worden overtreden. Men denke b.v. aan onze Zondagswet!

In vele gemeenten zijn zelfs door gewoonten en gebruiken bepaalde dagen in de week gestempeld tot vaste bedeldagen. Op die dagen bestaat naar veler meening eene algemeene bedelvergunning en de politie kijkt dan heelemaal niet om naar de bedelaars.

Doch al zou de politie de wettelijke bepalingen willen handhaven, dan nog ziet zij in de meeste gevallen dat hare processenverbaal of niet in behandeling komen öf wegens onvoldoende bewijs een vrijsprekend vonnis of ontslag van rechtsvervolging tot gevolg hebben

Sluiten