Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bestaan bezit, doch dat hij deze door arbeid kan verkrijgen en hij genegen is om te werken, dan wordt geadviseerd tot voorwaardelijke veroordeeling tot geldboete of hechtenis en tot plaatsing in de vrije werkinrichting onder patronaat van den districtsarmenraad of eene speciale reclasseeringvereeniging, totdat hij werk heeft gekregen in de vrije maatschappij.

Hij blijft ook bij zijn arbeid in de vrije maatschappij een bepaalden tijd onder patronaat.

In de vrije werkinrichting zal de man zijn levensonderhoud kunnen verdienen, terwijl hij in een aangewezen nachtverblijf onderdak zal vinden en in een volksgaarkeuken zich voedsel kan verschaffen, indien hij geen eigen „tehuis" heeft. Zoowel het nachtverblijf als de voeding moet hij van zijn loon betalen.

Mocht na onderzoek blijken, dat de bekeurde een gepatenteerd drinker of alcoholist is, zal hij — onder bovenbedoeld patronaat — eerst voor een bepaalden tijd in een sanatorium voor drankzuchtigen worden geplaatst en daarna als reclasseerbaar al of niet via de vrije werkinrichting aan arbeid in het vrije bedrijf worden gewend. Ook dan blijft hij eenigen tijd onder patronaat.

De vrije werkinrichting kan zoo worden ingedeeld, dat de werklooze, die daar tijdelijk aan arbeid wordt geholpen, niet behoeft te verkeeren met voorwaardelijk veroordeelde bedelaars en landloopers, bij wie de lust tot arbeiden moet worden aangemoedigd. I^p'

Door arbeid in de vrije werkinrichting en door hen zelf voor onderdak en voeding in aangewezen inrichtingen te laten zorgen, blijven de personen, die ex professo nog niet bij de bedelaars en landloopers kunnen worden ingedeeld, verbonden met de vrije maatschappij, waarin zij zoo spoedig mogelijk arbeid dienen op te vatten. Zij ondergaan ook niet den deprimeerenden invloed, die veelal verpleging in strafinrichtingen voor bedelaars en landloopers met zich brengt, doch blijven in een milieu van personen die, eenmaal gevallen, de kracht in zich voelen om op te staan en staande te blijven.

ad 2. Wordt iemand bij herhaling bekeurd wegens bedelarij of landlooperij, nadat er reeds een voorwaardelijke veroor-

Sluiten