Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeling en behandeling als onder 1 bedoeld heeft plaats gehad, dan zal het proces-verbaal door den Kantonrechter eveneens aan den districtsarmenraad worden gezonden, ten einde daaromtrent van advies te dienen.

Bevindt de Armenraad dat eene strengere behandeling van den bekeurde noodig is, om hem weer tot een waardig lid der maatschappij te maken, dan zal hij adviseeren tot plaatsing in de dwangwerkinrichting. (In bijzondere omstandigheden zal ook nog eenmaal reclasseering als bedoeld sub 1 kunnen worden voorgesteld.) Als zoodanig denk ik mij eene Rijkswerkinrichting als te Veenhuizen, doch gemoderniseerd wat de daar te verrichten werkzaamheden betreft.

Ik stel mij voor, dat deze dwangwerkinrichting moet worden ingedeeld in twee klassen, hieronder nader te omschrijven.

Klasse A voor de reclasseerbare elmenten, die bij goed gedrag, vlijt en volharding voorwaardelijk in vrijheid kunnen worden gesteld om onder patronaat in de vrije werkinrichting werkzaam te zijn, om daarna eventueel in vrije bedrijven over te gaan.

Klasse B waarin de tucht streng is; een eigenlijke strafklasse voor personen, die hetzij reeds meermalen tot opneming in de dwangwerkinrichting werden veroordeeld, hetzij alsreclasseerbaar element in klasse A geplaatst, zich onverbeterlijk gedroegen en naar de strafklasse werden gezonden.

De Kantonrechter beslist, den Armenraad gehoord, in welke klasse de veroordeelde moet worden geplaatst, terwijl na opneming de Directeur der inrichting beoordeelt of overgang van de eene naar de andere klasse moet plaats hebben, evenals hij den betrokken Kantonrechter kan adviseeren tot voorwaardelijke invrijheidstelling om in de vrije werkinrichting te arbeiden.

De districtsarmenraden leggen registers aan van de personen, die wegens bedelarij veroordeeld of voorwaardelijk veroordeeld werden. Zoodoende zullen de armenraden, indien zulks noodig is, (dit is m.i. voor zwervers en bedelaars die stad en land afreizen vooral van belang!) gemakkelijk gegevens omtrent geregistreerde bedelaars en landloopers kunnen verzamelen.

Sluiten