Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. de gelegenheidsbedelaars.

b. de beroepsbedelaars, die als gevolg daarvan, tot het gilde dër landloopers moeten worden gerekend.

Wij mogen toch onze menschen niet over één kam scheren.

Wie, zooals wij, dagelijks met hen die door de spraakmakende gemeente eenvoudig cynisch de paria's der maatschappij worden genoemd, verkeert, die wordt van deze noodzakelijkheid wel zeer sterk doordrongen. Ach, hoevelen van onze menschen zijn doodeenvoudig te beschouwen als slachtoffers van de omstandigheden, als schipbreukelingen op de groote levenszee, waar de stormen te zwaar bleken voor hun krachten, zoodat ze stranden moesten.

Beklagenswaardige zwakkelingen in den strijd om het bestaan, menschen, met wie men eigenlijk diep medelijden moet hebben, omdat velen hunner ongetwijfeld, indien de wind hun maar wat meer gunstig ware geweest, de veilige haven wel zouden hebben bereikt.

Daar zijn onder hen vogels van diverse pluimage, menschen van allerlei slag; menschen die een goede opvoeding hebben genoten, even goed als zij die uit de onderste lagen onzer samenleving zijn voortgekomen. Veel ontslagen Indische militairen ook. Materiaal ter bestudeering is er dus rijkelijk voorhanden. Maar juist dat veelvuldig materiaal dringt tot de herhaling der opmerking, daarstraks reeds gemaakt: Een definitieve oplossing van het vraagstuk: Hoe de bedelarij en de landlooperij op te heffen? is onmogelijk te geven.

Wat zich zeer sterk aan mij opdringt, is het feit dat onder onze menschen zulk een groot percentage is van hen, die in jonge jaren door hun brute kracht dikwijls grof geld verdienden, waarvan echter een deel, zoo niet het grootste, helaas, in drank werd omgezet. Toen hun" werkkracht verminderde, waren zij de eersten, die de sombere rijen der zwervers kwamen versterken, en... . opzending naar de Werkinrichtingen volgde, voor velen soms tal van malen achtereen. ^WraS

Op de Rijkswerkinrichtingen worden door ons wel gaarne vakarbeiders gezien, doch eigenlijke vakopleiding heeft niet plaats, al bestaat, door het meer intensief aan den arbeid

9

Sluiten