Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in elke plaats haarlieden, en in eiken kring van twee uren gaans haar Bureau heeft, vast verzekerd, dat op die wijze voor zulke menschen wel hier of daar werk kan worden gevonden. Het Centraal Bureau van Reclasseerings instellingen, onder de leiding van haren tegenwoordigen Directeur Dr. Henri J. Ledeboer zeer zeker, zou hierbij een prachtig Instituut ter bemiddeling kunnen zijn. Een Doorgangshuis van Rijkswege op te richten of gesubsidiëerd, zou daarbij goede diensten verrichten.

Een reisbillet door een Bureau der vereeniging voor een door dit Bureau reclassabel geacht geval afgegeven naar de plaats waar dit Doorgangshuis, liefst in 't centrum van ons land gelegen, en door de betrokken gemeente, zoo noodig, vergoed, zou m. i. geen onoverkomelijk bezwaar zijn. Voorkomen is beter (en dikwijls goedkooper) dan genezen! De werkelijk ernstig naar werk zoekenden zouden o. i. op die wijze na zeer korten tijd kunnen worden geholpen, en de gelegenheidsbedelaars, zij die door den nood of de omstandigheden gedrongen, een gilde komen versterken, waarvan ze nooit gedacht hadden, ooit deel te zullen uitmaken, zouden m. i. op die wijze zeker grootendeels verdwijnen.

b. De Beroepsbedelaars. Dat zijn zij die zoogenaamd met „negotie" loopen, de zgn. verminkten en ongelukkigen, de dronkaards van professie, in één woord, het ons allen bekende gilde van arbeidsschuwen, en menschen die door hun verleden en capaciteiten, niet gerekend kunnen worden tot de „arbeitsfahigen". De vraag: Hoe deze menschen te helpen, en hen dus van de straat te doen verdwijnen? vraagt een meer uitvoerige behandeling.

Hoe ze op straat komen, is eenvoudig genoeg. Voor het overgroote deel komt de beroepsbedelaar voort uit die kringen, waar men met het gevoel, op kosten van anderen te leven, zonder daarvoor zelf heelveel te doen, al vrij wel vertrouwd was geraakt, en waar drankzucht van vader of moeder de moreele begrippen weinig tot ontwikkeling deed komen.

De meesten hunner leerden geen ander werk verrichten, dan het voor zooveel jammer den weg bereidende werk van den „lossen arbeider". Jonge brute kracht, eerst goed

Sluiten