Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaald, doch door ongeregelde voeding en slecht levensgedrag echter spoedig verbruikt, deed nog niet zoo terstond het gevaar van zulk een leven inzien. In hun jonge jaren waren het de „toffe" jongens van de straat, met hun spuuglok, aangelonkt door de schare van jongedochters uit een even ongelukkig milieu voortkomende, zij, die nu in de droeve categorie van beroepsbedelaars moeten worden ondergebracht. Ze zijn heel dikwijls nog maar een goede 20 jaar oud, als ze hun eerste schreden zetten op den weg, die tot definitie ven ondergang leidt. Met een zekere cynische kalmte beschouwen ze hun lot, van werkeloos te zijn geworden, omdat de werkgever (vooral uit de groote 1 stad) hen, versjouwd als ze al spoedig waren, niet langer gebruiken kon. Met luchthartige onbezorgheid gaan ze als „gesjochten" jongens den grooten weg op, om elders hun geluk te beproeven. En. .. . op dien grooten weg worden de meest pienteren onder hen, 6erst de leerlingen van andere misdadigers, met welke ze in de slaapsteden in aanraking komen, straks op hun beurt weder de leermeesters van anderen. De minst pienteren, de 't meest op hun gemak gestelden, zij worden de bedelaars van professie, de menschen die van stad tot stad, van slaapstee tot slaapstee trekken, altijd weer 't zelfde verhaal van ellende opdisschende, en, al voorttrekkende, al luier en luier wordende, omdat het groote publiek hen door zijn giften in staat stelt, een vrij gemakkelijk leventje te leiden. Feestavonden in slaapsteden zijn geen zeldzaamheden! Al weder is het dat ik hier den nadruk wil leggen op de bede: „Geef toch niet aan de deur!" Gij doet er meer kwaad mede dan goed! Verwijs den u onbekenden bedelaar, als ge zelf tot afdoende hulp niet in staat zijt, naar een daartoe ingericht Bureau.

Als men het de heeren bedelaars wat minder gemakkelijk maakte hun bedrijf voort te zetten, werkelijk, hun getal zou voor een groot deel van zelf verdwijnen, waar ze inzien dat hun gouden eeuw voorbij is.

De zgn. „vaste" bedelaars, de menschen die de politie van iedere plaats u feitelijk kan aanwijzen, de menschen die hun vaste wijken hebben, in die wijken hun vaste route, hun

Sluiten