Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil. 88 en. 165. — Sir Henry Bennet werd niet, zooals B. M. S. G. XXVII, 542 staat, in 1663, doch bij warrant van 16 Maart 1665 tot het pairschap verheven (zie Calandar 1664—'65, p. 242).

Bl. 99. — Daniël Strusflycht. — Hij is Amirallójtnant.

Bl. 100. — Hollandsche meestér-timmerman. — Bekend is de talrijkheid der Hollanders in Zweedschen dienst. Een hunner admiraals heet Hendrik Gerretsen (de Zweden noemen hem Henrik Gerdtsson); onder de „ skeppsmajorer" komen voor Adriaen Thijssen Anckarhielm, de zoon van Maarten Thijssen, en Tennis Speek; onder de kapiteins Pieter van Edam, Jan Willemsz. Hoywagen, Dirk Thijssen, Hendrik de Letter, Jacob van der Zwan, Ebbe Simonsz. en anderen. Curieus is dat de Engelsche admiraal George Ayscue, in 1658 naar Zweden ontboden als adviseur in maritieme zaken, terwijl hij begint in het Engelsch te schrijven *), spoedig al zijn brieven aan den koning in het Nederlandsch stelt; het Engelsch was toen in Zweden nagenoeg geheel onbekend ^).

Bl. 112. — „Sijow"; deze spelling ook „chiouw" in Winschooten's Seeman (Leiden 1681), „chauwen" (het werkwoord) in een brief van Johan de Witt (Japikse III, 200), doen aan vreemden oorsprong denken, maar Jal's Glossaire heeft den term niet. — Witsen, Scheepsbouw 511: „tsjouwen, een vlag ineengerolt, een tsjouw genaemt, achter af laten waeien, 'tgeen voor een merekteken streckt, om aen boort te komen".

Bl. 128. — De Ruyter naar Guinee en de West. — Behalve de berichten, door Haje afgedrukt, komen in de Opr. Haarl. Ct. omtrent dit onderwerp nog de volgende voor, die merkwaardig zijn als bewijs van de aandacht waarmede Europa de onderneming volgde, van de vele legenden die zich vormden, en van

1) 3 Febr. 1658 uit Harwich: „The universall knowledge of your most heroick and princely mind, and the renowne your martiall archievements have justly gayned your Majesty in the world, hath raysed an ambition in me to be employed in j our Majesty's service, and your Majesty having accordingly assigned me a command" (enz.). (Rijksarchief Stockholm, Sjöexpeditioner under Amiraler).

2) Zoo moet de Londensche correspondent van Appelboom (zie ons Register der schrijvers), klaarblijkelijk een Engelschman, in het Nederlandsch schrijven,

Sluiten