Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brest uyt de Barbados gekomen, dat de Ruyter daer met groote schade heeft moeten afwncken; maer men divulgeert hier de saecken also men die begeert.

11 Juli 1665. — Amsterdam 10 Juli. — rTijding van den gouverneur van Martinique van 4 Mei] dat de Ruyter alle de Engelschen van de Guineese kust hadde verjaeght en Gourmantin en Totquerary inghenomen. Omtrent de Barbados heeft hij minder kunnen uytrechten alsoo daer kennisse hadden; doch dat hij selfs (gelijk d'Engelsen meynen) daer soude doot ghebleven sijn is niet waer, also van hem selfs schrijven is; doch soo, dat nevens hem een persoon is doodtgeschoten.

14 Juli 1665. — Martenico 4 Mei. — De Ruyter is den l,t,mdeser hier op de rede gekomen, alwaer 100 Engelse officiers en soldaten heeft aen landt geset, die na de Barbados sullen gaen. Hy vertreckt op morgen. — Hamburgh 10 Juli. — Te water komt veel tydinge van de Ruyter, maer sonder gevolgh.

18 Juli 1665. — Dartmuyden 7 Juli. — Hier is gekomen dese morgen een schip met eenige personen thuyskomende van Terra Neuf, een ander kleyn scheepje is opgesonden tot Pleymuyden, ende een derde tot Barnstalle, hebbende de Ruyter's vloot verstroyt alle onse visserij aldaer, verbrant de buysen die daer neergheslagen waren, en haer toerustingh weghgenomen 1). — Londen 10 Juli. — Tot Dortmuyden is een schip of twee ghearriveert, dat vrijgestelt was omme de gevangenen thuys te brengen van Terra Neuf, alwaer de Ruyter het fort, beset met 10 stucken, had ghedemolieert, de huysen en woningen op 't land verbrant, alle de visserij verdorven, 11 schepen ghenomen, waarvan 3 van de slechtste weder hadde vrijgestelt om de gevangenen herwaerts over te brengen, en dat hy daerna sich na Nieuw Engelant hadde begeven om vandaer na Hollant of Spangie te keeren. Onse vloot sal m 't korte weder ter zee komen omme op de Ruyter en de Hollautse O. T. retour-schepen te passen. — Margats 10 Juli. — Hier is een schip uyt Noorwegen gekomên dat meldt dat de Ruyter daer inghekomen is. — Vlissingen 15 Juli. — Daer komt aenstonts tijdinge over Vranckrnck van den heer vice-admirael de Ruyter. Nadat hij aen verscheyde eylanden en in Gninea de Engelsen groote afbreuck gedaen had is hij gezeylt den 5 Mey naer Meus en Monsuratte *) en heeft aldaer verovert 15 a 16 Engelse schepen, en doen is hij gevaren naer St. Christoffel ende is den 19 van daer gezeylt naer Nieu Nederlant, en is den 6 Juny geweest aen Terra Neuf.

1) Brandt, 371.

2) Brandt, 366.

Sluiten