Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bekomtne uthan deras begieran, ocb inst nu pa denne förefallne actionen. Den 31 Maij ankom an rapport och tjjdhender of Admiral Blaek sialf (effter een stoor och h&rdh trüffning, dar myckitt folk skull hafwa blifwitte pa badhe sijdhor), dee Parlementske antligh haf we befachtatt och erhüllitt victorien, skuthitt ett skiepp i grundh och twanne eröfiratt, och att Hollendhske flottan skulle sedhan hafwa wijkitt ath Franckerijkske kusten etc. Samme dagh da desse tijdheuder ankommo, förreeste General Cromwell ath Duijns att dar stalla ordre emoott Hollendhske flottan och att besattia Engelske Skieppen medh mehre Soldater. Och sasom den daghen war Poste-dagh ath Hollandh, hafwer Parlementett da om natten lathitt visitera alle breefwen, men lijkwal inge andre öpnat an particuliere och suspecte. Daghen dar elfter bekommo Hollendhske Ambassadeurerne breef af Admiral Tromp, men hafwe intett weelatt divulgera dess contenu och inhaldh för an dee (den 3 Junij) uthi een express audients till Raet van Staeten det sialf we exhiberat och föredraghitt hafwe. Uthi bede breef excuserar Admiral Tromp sigh dar medh att convoyerandes naghre straetvaerders igienom Oanalen emillan Frankerijke och Ëngelandh, hafwer Admiral Blaek gifwitt honom tecken till att stryka, hwilkett han, fölgiandes sin instruction och ordre, intett har kunnatt eller weelatt giöra; och fördenskull hafwer da Blaek forst begynt att skiutha, och hwar oppa han Tromp sedhan medh syne stycker swaradhe etc. Öfwer hwilken action dee Parlementske machta förbittradhe ahre; sa att ehwadh excuss och förklaringh Hollendske ambassadeurerne förebringa, blifwer det har intett trodt och achtatt. O than mast alle af Parlementett halle före att Hollendernes dessein hafwer most waritt denne: att, sa snart som deras flotte woro fardigh, da skicka Hr. Nyport hijt ath Ëngelandh medh athskillighe puncter, hwaruthinnan General Staterne skulle kunna och willia gifwa Parlementett contentament, sasom forst om dett ordett commorantes i stallet för subiectos, 2°. civilement och medh maneer afskaffa Princesse Royale ifran deras hoff, 3°. att uthj strykandet wal flnna naghott expediënt. Och hatwer han Nyport under handhen noehsampt gifwitt tillkienna att Hollandh skulle dett wal passera latha; eller athminstonne pa dett sattett som ahr 1635 emillan Frankerijke och General Staterne öfwer strykandhee bleef convenierat1). Men, iampte dett, att expediera och sanda honom Nyport bijt öfwer, att da och tillijka uthskicka een stoor och machtigh flotta under Admiral Tromp som uth wijdh Engelske kusten sigh halla och wijsa skulle: dar icke strax till att giöra naghon express hostilitet, da

1) Wanneer Nederlandsche oorlogsschepen zich met Fransche vereenigen zal de admiraal der Staten zijne vlag van de groote mast strijken en 's Konings vlag met het geschut groeten, waarop geantwoord zal worden op dezelfde wijze als van wege den Koning van Groot-Brittanje geschiedt (Wagenaar XI, 199; d'Estrades IV, 293).

Sluiten