Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK. TROMP'S TOCHT NAAR HET NOORDEN, JULI—AUG. 1652.

3. HARALD APPELBOOM AAN AXEL OXENSTJERNA, 27 Juli 1652').

Hollendhske Ambassadeurerne Hr. H'. van Heemstede, Cats, Sehaep och van der Perre sampt och Hr. Nyport ahre, igienom General Staternes expresse revocation och ordre, for otta daghar sedan, den 15 Julij, har ankomne, hafwandes da, samme affton, i General Staternes fórgaderingh, giordt rapport om deras negociation och om tillstandett i Ëngelandh. Parlementett hafwer dem, till deras transport och öfwerkomst, sasom af synnerligh gunst och courtoisie, tillst&t och medhgifwitt 3 orloghs Skiepp och 2 coopvardie Skiepp, hwilke doch Staeten af dee föreenadhe Provincierne sialf tillhöre: dar till medh hafwe medh all civilitet waritt beleedhsagadhe och uthbrachte af naghre Parlementets Committeradhe medh 18 eller 20 carosser: och skulle sa dee Engelske som dee Hollendhske hafwa contesterat wara bedröfweligitt och beklageligitt att desse Republijker sigh emillan intett accordera eller hwar andre battre första, kunne, doch att man lijkwal annu battre fórhappades. Myckitt folk som dar hoos och om kringh woro skulle hafwa roopatt och önskatt mycken lycka och walsighnellsse till accommodement och freedh. Bede Ambassadeurerne hafwe wijdh Zeelandh, den 14 Julij, mött Admiral Tromp medh heela sin underhafwande flotta, da, Admiral Tromp hafwer waritt öfwer boordh hoos bede. Ambassadeurerne, och dem communicerat och wijst sin commission och ordre af General Staterne, namblighen, om te neemen, ophingen en te ruineren alle Engelsche scheepen hem voorkomende2); hwar oppa, Hr. van Heemstede skulle hafwa sagdt wal an wara uaghon apparens till accord medh Ëngelandh, men hafwa den intett kunnatt perfectera för deras hastighe och praecijse revocation, som lydde att dee, op sicht vanH brief en d'ordre, skulle brytha aff deras negociation, skyndaoch förfooga sigh dadhan. Och begiarte Hr. van Heemstede att Admiral Tromp skulle lijkwal, sa myckitt som mögieligitt woro, sökia till att naghott moderera bede strange resolution och ordre, och intett antasta dee Engelske dar dee icke dem först attacqueradhe. Nahr detta iampte annatt, wardt förlijdhne Mandaghs i General Staternes förgaderingh rapporterat, bleef ather strax affardigatt till Admiral Tromp att han skulle hafwa till att exequera och foortfahra medh sin förre commis-

1) Riksarkivet, St. — Oxenstjernska Samling. — Uit den Haag.

2) 6 Juli 1652 (Gardiner I, 326).

Sluiten