Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sedan ahr wijdh Goereede för ankar komne 70 coopvardije medh 12 convoije skiepp som sigh hadhe ahrnatt till Bordeaux, kommandes uhr ïessell; men sasom Commandeuren af bede skiepp har förnummitt om flottans destruction och förlijs, har han skrifwitt till General Staterne om narmare ordre; och dar oppa hekommitt till swar att an naghott installa medh bede reesa ath Bordeaux och att han medh sijne orloghs _ skiepp skulle och begifwa sigh till Wijllingen att dar afwanta wijdhare ordre. Och ahr till alle Admiraliteten skrifwitt att dee i denne stoore nöödh an skole equipera alt hwadh som woro equipabell till att ather stalla Admiral Tromp i positur och ordre igien. Herr Paw, fruchtandes för gemeene mans oplopp, har off Hr. Staterne aff Hollandh anoch erhallitt een Sauvegarde af naghre soldater som hans huus och hoff, Heemstede, wijdh Harlem belaghett, för Peupelens oplopp och plundringh bewara skole.

[Vertaling:]

Er is hier een kapitein van de vloot aangekomen met een brief van Tromp aan de Staten-Generaal, gedagteekend 6 Augustus, waarin bericht wordt dat de geheele vloot door een zwaren storm, in den nacht tusschen 4 en 5 Augustus opgestoken, verstrooid is geworden, zoodat de Admiraal, den 6den, van zijn 92 oorlogsschepen en 7 branders er maar 40 en één brander meer in het zicht

had Op deze berichten hebben de Staten-Generaal besloten Tromp aan

te schrijven zich naar de Wielingen te begeven waar nu 36 oorlogsschepen gereed liggen, en daar hun nadere bevelen in te wachten; en de admiraal is, met zijn 40 schepen, nu reeds in Zeeland aangekomen.

Voor Goeree liggen 70 koopvaarders met 12 convooiers voor anker, van Tessel naar Bordeaux; de bevelhebber, vernomen hebbende van de vernietiging en het verlies van de vloot, heeft aan de Staten-Generaal geschreven om nader order, en ten antwoord bekomen dat hij de reis naar Bordeaux moet opschorten en zich naar de Wielingen begeven om nader bevel in te wachten. Aan alle admiraUteiten is geschreven in dezen grooten nood alles bij te zetten wat mogelyk is om Tromp wederom in postuur te stellen. Den heer Pauw, voor een volksoploop beducht, heeft van de Staten van Holland een wacht van eenige soldaten gekregen om zijn huis te Heemstede bij Haarlem tegen plundering te beveiligen.

DEEDE HOOFDSTUK. PLYMOUTH, 27 AUG. 1652.

6. WICQUEFOET AAN CHEISTINA VAN ZWEDEN, 26 Aug. 1652 »)• Mardy passé 20 de ce mois fut prise la resolution en 1'assemblee

1) Riksarkivet, St. — Hollandica. — Uit den Haag.

Sluiten