Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fórefallande occurentier; i synnerheet att skynda pa flottan, sa att den medh dett första ather matte komma i Siöen igien emoot dee Engelske, hwilke under Commandeuren Aseue skulle hafwa waritt i rencontre och slaghs medh Hollendhske flottan under commandeuren Ruijtter, fyra mnll wijdh Pluijmouth, dar (sasom berattas aff een Skieppare kommen ifran bede Runtters flotta) twenne Engelske Skiepp skulle wara skuthne i grundh och ett förbrandt, resten, sedhan dee hadhe fachtatt ifran" middagen in till afftonen, wara retirerat och wijken ath Pluijmouth. Ascue skulle hafwa waritt 43 och Ruijtter 36 Skiepp starke. Afwanbde Skieppare hadhe wijdh Beversij mött Admiral Blacks flotta wijdh 63 Skiepp stark, gaendes ath Pluijmouth, sa att man har fruchtar den lahra raka i hoop medh Runtters flotta. Admiral Tromp blir hemma: ahr har myckitt odieux, sïrdeles hoos gemeene man i Zeelandh. Men vice Admiral de Witte gar nu uth medh een flotta af 30 Skiepp att secundera affwanbede Ruijtter. Effter har gar sa l&ngsampt till medh flottans uthrustningh och uthlopp, och dett mast af wanbetallningh och af mangell pa provision och penningar, hafwe General Staterne nu saudt naghre Deputeradhe till Zeelandh medh penningar till batzmannens betallningh för een manadz soldh. Provinciën Hollandh har och sandt naghre Deputeradhe till Zeelandh att diverta och förhindra att man dar icke matte resolvera till electionen af een general Capeteen eller St&th&llare som naghre dar allareedha skulle hafwa proponerat och förestalt, sasom skulle Staeten aliest omögieligen wal kunna regieras och förestas. Men dee af Hollandh sagie att wal kunne nmrkia consequentien dar af, och att dett alleenast ahr till att engagera Staeten medh Pr'inssen af Orangien och dess Familie och anhangh sampt medh Kongen i Ëngelandh. Och ehuru wal man under handen an machta söker till at persuadera och bringa Staeten till att antagha sigh Kengens parthn, s& synes att dee aft Hollandh lgkwaï ingalunda willie consentera och först& dar till, att icke dar medh heelt och hallitt afskiara och förtaghaalt h&pp och alle meddell till accommodement medh Ëngelandh.

[Vertaling:]

De Staten-Generaal en de admiraliteiten hebben hunne gedeputeerden naar Zeeland gezonden om te beraadslagen en te besluiten over alle daar voorvallende zaken, in het bijzonder opdat de vloot zoo spoedig mogelijk weer zee kieze tegen de Engelschen, die onder commandeur Ayscue slaags moeten zijn geweest met de Hollandsche vloot onder de Ruyter, vier mijlen van Plymouth, waarbij, volgens bericht van een schipper, van de vloot van de Ruyter gekomen, twee Engelsche schepen in den grond geschoten moeten zijn en één verbrand; na te hebben gevochten van den middag tot den avond, waren de Engelschen naar Plymouth geweken. Ayscue zon 43 en de Ruyter 36 schepen sterk geweest zijn. Gezegde schipper had bij Bevesier de vloot

Sluiten