Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. „EXTRACT WTTET JÖTJRNAEL GEHOUDEN BIJ GERRIT SYMONSZ. FESER", 8—10 Oct. 1652 i).

Adi den 8 October 1652. — 's Morgens hadden wij de wint W. Z. West met een topseyl coelte ende goet claer gesicht ende wij sagen het Noort Forlant West van ons ontrent 5 myl ende de vloot waer doen Noort van ons, ende wij liepen daer nae toe. Doen wij daer bij quamen, waer het de Hollandsche vloot, ende quamen eerst b\j de Witte; daer liepen wij achterom ende hij sette sijn sloup uyt ende haelde mijn aen sijn boort; doen liet hij brieven schrijven en woude mij nae Zeelant toesenden, doen sont hij mijn eerst weder nae de herrewaerste scheepen toe, dat ick seggen soude daet sij haer best doen souden om daer op toe te laveren, ende de scheepen gingen doen strax onder zeyl altemael de heele vloot, doen zeylde ick weer nae de Witte toe. Eer ick bij hem quam sach ick de heele Engelsche vloot voor de wijnt comen loopen nae onse vloot toe, doen maeckten onse scheepen claer om te slaen. Doen den Adm1. Blaecke dicht bij onse vloot quam, dreyde hij op de sij, ende wachte sijn achterste scheepen, en dat duyrde soo twee glasen, doen schoot de Witte drie schooten, als dat hij afcomen soude, doen maeckten onse scheepen seyl, ende wenden het nae de Engelsche vloot toe, doen quam Blaecke voor de wint aff met al sijn scheepen, 65 in getal cleyn en groot, daer onder waeren 10 ketsen, ende waeren datelijck bij malcanderen; de Ruyter ende de Witte waeren daer eerst bjj; de Witte waer doen op Prins Wilhem eerst overgegaen, ende schooten soo vreeselijck effeleens off het donderde. Dat duyrde 4 glaesen lanck, doen worden het doncker want het waer 3 uyren achter middachs eer sij bij malcanderen quamen, doen worde een van onse scheepen al sijn masten gelijck over boort geschooten met de eerste scherche, ende noch een sijn groote mast over boort, ende noch twee de boechsprieten met de galions wech ende noch een de Faem van Middelborch daer Capiteyn op waer Capiteyn Lonck, en die quam uyt de vloot loopen, ende riep bergh ons bergh ons wij sincken, doen liep hem aen boort, ende nam een touw van hem over ende slepte mijn tot voor Oostende toe, doen kreegh h\j weer droogh schip ende seyde dat all sijn kruyt nat geworden waer, want hij hadde ses a seven voet waeter in sijn schip, soo hij seijde. Yan de Engelsche con ick geen sien die schadeloos waeren, doen sij ophielden met schieten staecken onse scheepen altemael een vuyr op ende lieten het drijven, ende de Engelsche vloot waer doen te loeveert; waer sij bleven en weet ick niet; hadde de Capiteyn mijn soo seer niet mede genoomen ick soude alt dinck beter kunnen weeten. 's Nachts in het eerste quartier vraegde ick wel 6 a 7 mael off sij wel claren souden, sij seyden neen, want

1) Riksarkivet, St. — Hollandica. — Bij Appelboom aan Christina, 14 Oct. 1652.

Sluiten