Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehadt, dat sij snn soo deur gegaen, sonder eens om te kijken. Ick heb mij altijdt raeckten, daerbij gebleven hebben 1), en soo licht niet wech geloopen hebben. De relatie [die] de Politique gedruckt heeft *), heb ick selfs gecopieert uyt brieven van de Capiteinen vande vloot.

17. HARALD APPELBOOM AAN AXEL OXENSTJERNA, 21 Oct. 1652 3).

Man halier har annu myckitt secreet vice Admiralens de Wittens rapport af den 12 Octobris om siste rencontren medh dee Engelske; men sa fornimmes lijkwal dess innehaldh wara, att han de Witte och de Ruijtter hafwe waritt resolveradhe till att antasta dee Engelske, sialf i Duijns; men att dee Engelske hafwe honom praevenierat, afkommandes voor de windt medh 65 orloghs skiepp; sa att han hadhe ingen tijdh till att halla krigz-radh, warandes an dess föruthan i naghon desordre of den stormen som war daghen tillförende: men har, igienom een Galloth, lathitt förmahna alle Oapteener till att giöra deras devoir, hwilkett han och de Ruijtter (som i forste traffningen bleefwe sa beskadhadhe att deras skiepp intett wal wandas kunne) wal giordt hafwe, men att dee hafwe blifwitt illa secunderade, och att athskillighe wore denrgangne. Andre daghen dar effter den 9*» Octobris bekommo dee Engelske secourss, och bleefwe, wal till 85 skiepp, förstarkte: och ehuru wal de Witte bleef da, emoot an swagare, sa hadhe han lijkwal weelatt anda anfalla dee Engelske, dar icke de Ruijtter, som och har reputation att wara een godh soldatt och Siöman, hade honom dett afradt, farmahnandes att doch intett mehra hazardera flottan och skieppen som honom anförtrodde woro, intett till att ruineras uthan till att conserveras; och attsa har han de Witte sigh sagia och radha lathett. De Witte bekienner att dee Engelske ahre battre besehladhe an dee Hollandske, och att dee ath minstonne sa, wal, dar icke battre, weeta att omga medh canoner och stycker som Hollendarne. De Witte och de Ruijtter hafwe sigh retirerat i den reedheste och narmaste hampnen, nambligen Ooeree, dar dee nu au ahre. De Witte har beskylt och anklaghatt m&nge af sijne Oapteener för Poltroner och för att intett hafwa giordt deras devoir; hwar oppa Oeneral Staterne hafwe committeratt 7 Deputeradhe, een af hwar provins, dijt till Goeree, hwilke hafwe medh sigh thaghitt Prsevosten, hafwandes ordre att taha alle capteener i arrest som finnas coulpable och hafwa illa giordt, sattia dem i fangzle och giöra deras process. Man har resolverat, att till alle denne Staetens Ministrar uthom Landz

1) Versta: „ik heb altijd gedacht dat zij zouden hebben volgehouden".

2) Zie Gardiner H, 276.

3) Riksarkivet, St. — Oxenstjerna Samling. — Uit den Haag,

Sluiten