Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fensgaende gedruckte advisen 1) meer exact, waer aen ick mij referere, alleenlijck wy en sijn niet seecker, of de twee Capiteynen van de voorgenoemde Scheepen sijn doodt geslaegen, het waeren twee couragieuse Keerels, ende hebben haer heel well gedraegen ende mannelijck gevochten; de Vantguard (noch een ander van onse Scheepen) quaem en clapt aen boort den vice Admirael van de Hollantsche vloot, en sou hem sonder twijffel genomen hebben, hadden maer onse Scheepen tot sijne assistentie gecomen; doe sij saegen dat daer veel van de Hollantsche! Scheepen quamen om haer vice Admirael te secoureeren, doen wierde de voorsz. Vantguard genootsaeckt den vice Admirael te veriaeten, of anders had h\j oock sijn Schip verlooren: ende de Garland ende de Bonaventure waeren de occasie dat de Generael Blaecke niet wierde genomen, want hij was doe ter tijdt alleen gelaeten, en alle de andere Scheepen waeren geretireert nae de Duynen, ende den Admirael Tromp die had gedacht den Generael Blaecke aen boort geclapt te hebben, maer den Garland dit siende, quam eu clapt Tromp self aen boort, ende den Generael Blaecke hebbende verlooren sijn voormast, hij en cost niet comen te secoureeren den voorsz. Garland. Daerna is den Generael Blaecke, verleden Sondagh met de gantsche vloot in de Rivier gecomen tot Lee Roade, supposeerende dat het was de beste wech, om niet verhindert te worden van te coniungeeren met de rest van sijne Scheepen die hier gereet laegen in de Rivier wachtende nae ick weet niet wat. Het is vreemdt te dencken, dat niet te min alle onse groote macht de wij in zee gehadt hebben, sijnde grooter als oyt Prince of Staet gehadt heeft, alles in seer goede State en ordre sijnde altyt victorieux over de Hollanders, dewelcke wy dickwijls in den gront mochten geruineert hebben, ende hebbende oock alle weeckeu sulcke punctuele weetenschap van alle de preparatien ende resolutien vande Hollanders, voor den tut van 10 weecken, dat sij beesich waeren met het equipeeren van soo veel scheepen om haer coopvaerders te convoyeren deur 't Canael; ende daerom hoe het ons behoorde op onse hoede te syn, en alle onse Scheepen te samen gehadt te hebben, om de Hollanders het hooft te bieden, om haer wacker te slaen, om soo een eyndt van oorloch te maeeken: maer 16 van onse oorlochscheepen moeten na den West gesonden worden 4 of 5 daegen voort gevecht; 6 van onse Scheepen laegen te Harwich, ende 12 hier in de Rivier all greedt: ende het slimste van alle, dat meest van de Scheepen onder Blaecke waeren niet half gemant; ende meest poltron volck dat niet vechten en wou; voorwaer een redeelyck mensch can niet anders verstaen, maer dat het was gedaen met verdacht om te dienen het advantagie van de Hollanders. Maer niet te min, het schijnt dat hier veel goets

1) Gardiner III, 93.

Sluiten