Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hafwer) twa gauger si, godhe och starke som Hollendhske orloghs Skieppen, effter som alleena twanne Hollendhske hafwe eröffratt och taghitt twanne Engelske Skiepp. I Goereede ahre och inkomne twanne caperer som sigh wal och dappert hallitt hafwe emoott twanne Engelske sa att alle Skieppen ahre myckit beskadadahe wordne, hafwandes hwar Capteen wijdh 100 Skott igienom sitt Skiepp och mange qwatste: antligh har winden och wadhrett separerat alle 4 Skieppen ifran hwar andre. I Middelandske Siöen hafwer nu denne Staeten 28 orloghs Skiepp, och af Admiral Tromps breef seer man att den Engelske dijt destinerade secourssen war an da intett afsandt eller fardigh. Dee orloghs Skieppen som denne Staeten will halla i Sundett skole, som man har meenar, alleena eller mast wara och tiana till den Snda om att dar fasthalla och hijt till Hollandh opbringa alle neutrale Skiep som ga fran Öster Siöen pa Flanderen. Hwilkett ahr ett secreet beleijt och fórslagh af denne Staetens Deputeradt i Danmark H'. Keijsser, hwilkes negociation dar sa myckit lattare faller elfter dee Danske ahre af sigh siiüfwe nock benaghne till alt hwadh som Swerigies commercier kan praïiudicerligit och skadhelighitt wara. Ifran Ëngelandh har man denne weckan inge breef eller tijdhender hafft; hwar af man meenar pacquett* Ibathen wara i Ëngelandh express ophallen att man icke matte erfahara och fórnimma effecten pa siste rencontren och pa dar af fölgiande consilier, och effter all apparents, warder Admiral Blaecke intett erhallandes synnerligh ahra och tack fór denne actionen. Och har fór detta intett waritt gott teeken fór bede Adminral Blaecke att Raet van Staeten hafwer eligerat iampte medh honom, och aff lijka commission, an twanne andre Admiraler he^ Deane och Monk. Franske affgesandten till Ëngelandh, Hr. de Bordeau, ahr reeda dar han fórreest, om hwilkes fórrattande man har myckitt curieux ahr att förnimma.

[Vertaling:]

Van het jongste gevecht met de Engelschen wordt hier voor den gemeenen man zoo hoog opgegeven als men kan. Volgens den brief van Tromp zelf zijn er maar twee schepen genomen en is daarentegen één Hollandsen schip in de lucht gevlogen, en in het geheel vermist Tromp 10 schepen, welke passage in den brief [zooals hij gedrukt is] is weggelaten. Die van een al te groote nederlaag der Engelschen niet gaarne hooren willen (zooals er hier, zelfs onder de Hollanders, velen gevonden worden) zeggen dat de heele Hollandsche vloot maar twee schepen heeft buitgemaakt, dat van de Condado met vijgen geladen, en het andere dat van Portsmouth kwam, en dat het nemen daarvan geen zoo bijzonder roemrijke zaak is, en dat Tromp de twee andere Engelsche schepen de Bozekrans en de Bonaventure bij geluk genomen heeft, daar zg van de vloot waren afgeraakt; en dat men over het gevecht niet goed zal kunnen oordeelen eer men ook de berichten van de andere zijde gelezen heeft. Onderwijl zegt men omtrent de genomen schepen bij wijze van woordenspel, dat men eerst

Sluiten