Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevochten heeft om de Bozekrans of praemium vicfcoriae, en dien heeft gewonnen ; vervolgens om de Bonaventure of het gelnk (dat de Engelschen tot dusver altijd mede hebben gehad) en dat eveneens gewonnen heeft; eindelijk om den Hercules of de overmacht ter zee, welke men ook veroverd heeft, en dat men ten slotte de zoete vruchten der victorie geplukt heeft, de vijgen, die den vrede beduiden, wanneer een ieder onder zijn vijgeboom rusten zal. Men hoopt (alsof Carthago reeds in zijn grondvesten geschokt was), 'dat ten gevolge dezer overwinning de Engelschen nu beteren koop zullen geven en eindelijk een vrede aanbieden, en dat Frankrijk nu zijn bezending naar Engeland zal doen achterblijven. Maar verschillende van de voornaamste leden der Staten zijn niet tevreden met Tromp dat hij Dinsdags een gevecht met de Engelschen heeft en daar eerst Zondags bericht van zendt, en dat zonder middelerwijl zijne victorie vervolgd te hebben. Hij schrijft in zijn jongsten brief dat hij zich nu voor Oostende bevindt na de koopvaarders goed en wel door het Kanaal geconvoyeerd te hebben, en dat hij nog niets van de Engelschen heeft vernomen, maar dat hij gelooft dat zij alle diep in de rivier van Londen geloopen zijn, zoodat de Hollandsche vloot nu alleen de zee houdt. Middelerwijl hebben de Hollanders verschillende schepen opgebracht waaronder ook eenige van Hamburg, Lubeck en Dantzig, geladen met timmerhout, teer en andere scheepsmaterialen. Het schip de Bozekrans is opgebracht in Goeree; het heeft 40 ijzeren en 4 metalen stukken op, maar de ijzeren stukken zijn vernageld en de metalen stukken ook. Men verwondert zich dat Tromp na den laatsten slag niet op een ander schip is overgegaan en de Engelsche vloot in Duins opnieuw aangevallen heeft, daar hij toch goede kondschap had dat Blake daar niet boven de 30 zeilen sterk was, zoodat deze zijn totale ruïne niet had kunnen ontgaan. Men merkt ook op dat de Engelschen, hoewel zij reeds 6 of 8 weken geleden geweten hebben dat de Hollandsche vloot zioh in Goeree tot nitloopen gereed maakte en hoe sterk die geworden was, toch niet hebben getracht een zoo groote macht bijeen te brengen, dat zij tegen de Hollandsche vloot opgewassen waren, hetgeen hier voor een teeken van zwakheid wordt gehouden. Men gelooft hier nu ook niet meer. (zooals men wel gedaan heeft) dat de Engelsche schepen dubbel zoo goed en sterk zijn als de Hollandsche, daar immers twee Hollandsche schepen twee Engelsche hebben kuunen nemen. In Goeree zijn ook twee kapers binnengevallen, die zich dapper gehouden hebben tegen twee Engelschen, zoodat alle vier de schepen sterk beschadigd zijn geworden; hun kapitein heeft 100 schoten in zijn schip gekregen en veel gekwetsten; ten slotte hebben wind en weder de schepen van elkander gescheiden.

De Staten hebben in de Middellandsche Zee thans 28 oorlogsschepen, en uit Tromp's brief ziet men dat de Engelschen het secours dat zij daarheen bestemd hadden, niet gereed hebben gekregen. De oorlogsschepen die de Staten in de Sont willen houden zouden, zooals men hier denkt, nu meest bestemd zijn om alle neutrale schepen die van de Oostzee op Vlaanderen varen aan te houden en naar Holland op te brengen. Dit zoude de geheime voorslag zijn van den gedeputeerde der Staten in Denemarken, den heer Keyser, wiens pogingen hem te gemakkelijker vallen daar de Denen uit zichzelven reeds bereid zijn tot alles wat den Zweedschen handel benadeelen kan.

TJit Engeland heeft men deze week geen brieven of tijdingen gehad, zoodat

Sluiten