Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dherhoos hafft kitzer, medh hvilke the hafva passat pa Hollanske Coopfardüskeppen och söuderskutne eller raddelöse örloghskepp, pa hvilke medh them hafva satt folk öfver boordt, och dem saledes fórmastrat, sa att denne gangen bekanna the, dhe Engelsche hafva warit dem för snalle, hafva fechtat medh myckin battre ordre och behandigheet an the nagontijdh kunne göra, siisom Trompen sielf i Hag saijee hafva bekandt. Hollanderne hafva i denne rencontre förlohrat 16 capitener, 12 örloghskepp, 1200 dödhe, och sa monge sarghade, huru monge Coopfardijskepp ahre tagne weet man annu intet wist man 12 sty" mistes, som the intet weta hvar the ahre blefve. Hollanderne ma wa beklaga sin olycka, och hafva widh hvar drabning hafft sardeeles förhinder. Förty första gangen the wore till— sammans hadhe Trompen inge ordre till slass: andre gangen wore theras skepp af storm och owadher förskingradhe; tridie gangen the skulle tillhopa ryckadhe deras egne capitener uth; tierde gangen beskytte dhe Englanderne intet toordes bijdha; nu brydde wa.11 Englandarn, man just fattadhes dem lodh och kruut. Hvadh skada Engelsche hafva lijdit ahr annu obekandt.

[Vertaling:}

Aanhoudend hebben de Hollanders sterk verlangd naar tijding van hun vloot die onder geleide van Tromp hier werd verwacht, en den 6den Maart is die tijding gekomen, nl. dat Tromp met 78 oorlogsschepen en 150 koopvaarders den 288ten Februari Blake met 70 groote oorlogsschepen ontmoet heeft op de hoogte van Bonlogne, waar zij drie dagen lang zeer heftig zijn slaags geweest, tot den 2den Maart de duisternis hen heeft gescheiden. Hoewel de Hollanders uitgeven dat zij gewonnen, de zee behouden, en de Engelschen op de vlucht gejaagd hebben, kan men toch het tegendeel opmaken uit hun gedrukte brieven en rapporten, waaruit duidelijk blijkt dat zij zoowel om hunne koopvaarders te beschermen, als bij gebrek aan kruit en lood, retireerende hebben moeten vechten, den aftocht zoo goed mogelijk dekkende. Ook komen sommigen die gedurende het gevecht op de vloot zijn geweest er voor uit, dat de Engelschen hen zoo dapper hebben aangevallen dat zij het niet te voren zouden hebben vermoed, en zeggen: wij Hollanders mogen van de Engelschen zoo gering denken als wij willen, het zijn niettemin brave zeehelden. Zooals zij verder berichten moet het aldus zyn toegegaan: den 28sten in den morgen, terwijl het volk op meest alle schepen aan het ontbijt was, kwam de Engelsche vloot in 't zicht, die zij hielden voor de With die zeker tot hun hulp kwam opdagen; zij zetten hun maaltijd voort en dachten weinig om de Engelschen voor zij midden onder hen waren en stelden zich toen te weer, hopende de Engelschen op de vlucht te drijven;"zij vielen hen heftig aan, en Tromp plaatste zich met de oorlogsvloot tusschen de Engelschen en de koopvaarders, die hij zorgde dat bij elkander bleven, maar de Engelschen drongen er zich niettemin tusschen in enrichtten zulk een verwarring aan, dat de een den ander niet helpen kon of wist waar hij gebleven was. De taktiek der Engelschen is geweest, met hun grootste schepen te vechten, waarvan

Sluiten