Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tromp uit. De Engelschen hebben den 2en Maart in meest alle kerken van Londen dankzegging doen houden wegens de verovering van 40 koopvaarders, den algeheelen ondergang van de Hollandsche vloot en de roemrijke behaalde overwinning. Hoe groot beider vreugdebetoon nu ook is, zooveel is zeker, dat geen van beiden daartoe aanleiding heeft, en het slechts dient om de geleden schade te verbloemen. De Hollanders hebben meer schepen, de Engelschen meer volk verloren: meest inheemschen, zoodat het Engelsche volk er aanmerking op maakt dat men ook daar geen vreemdelingen werft, gelijk de Hollanders veel doen. Men zegt dat de Engelschen nu met 20 a 30 fregatten in zee zijn om jacht te maken op de Hollandsche koopvaarders, waarvan sommige het ontloopen zijn onder de Zweedsche kust, en andere om Engeland heen. Tromp, zegt men, zal spoedig uitloopen met niet minder dan 120 of meer oorlogsschepen. De handel staat onderwijl zoo goed als stil: naar de Oostzee waagt men zich nog niet; er worden daarheen geen schepen bevracht, en die daar thuis hooren en hier den winter over gelegen hebben, moeten in ballast terugvaren. Men gelooft dat dit geschiedt uit vrees voor TJ. M.'s uitrusting, die men hier ducht dat tegen dezen Staat is gericht, of tegen den eenigen bondgenoot [Denemarken] waarop deze kan rekenen. Aan alle koopvaarders is ook verboden geworden uit te loopen vóór den 10den April, op 1000 gulden boete. De dunrte van alle zaken neemt sterk toe, en het crediet dagelijks af. Die te voren gemakkelijk 100.000 gulden vond, kan er nu nauwelijks 1000 krijgen.

33. DEANE EN MONCK AAN LENTHALL, 20 Maart 1663 !).

Sir. Wee have received yours of the 12tn instant where in the Parliament taketh notice of the great mercy the Lord hath vouchsafed to their fleet, in giving them not onely a deliverance from, hut a glorious victory over their Enemyes, for which as they give all praise and honour to God for this his gratious benefit, so they were pleased to signify their thanks unto us poor unworthy instruments, and ordered us to doe the like in their names to all the eomanders in the fleet, which accordingly wee dit the 1701 instant, as allso made known the great affection to and care the Parliament had of the wounded, with the widdows and orphans of the slaine, which obligations wee hope will, and earnestly desire in the power of Him that giveth all strength and fortitude may, enable us with all diligence and humility to doe our duties in the worke wee are called unto by the good providence of God in our generacion.

The weather hath bin very blowing of late, so that a boat could not stirr, but now being more temperate, wee are endeavouring to put all hands at worke for the speeding out the fleet. But wee feare and doe partly foresee that men will bee our great want, and there-

1) Bodleian Library, Oxford. — Tanner 53, fol. 222. — „From on board tbe Tryumph". — William Lenthall ig de Speaker van het Parlement.

4

Sluiten