Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van komen. Want naar alle waarschijnlijkheid is Tromp tot den slag besloten (hoewel men hier verspreid heeft dat hij er geen last toe heeft), daar hij hier voor de havens durft verschijnen met een zoo aanzienlijke vloot, die men zegt dat met 10.000 soldaten bemand is, versch volk. De Engelschen, door hun vorige overwinning opgeblazen, hebben altijd gezegd met één van hun schepen te willen vechten tegen twee Hollandsche. TJ. M.'s affaires in dit land kan dit alles niet schaden. U. M. ziet niet gaarne Christenbloed vergieten, maar daar beide partijen Hare bemiddeling schijnen te versmaden, laten zij oorlog hebben daar zij geen vrede willen. Beide deze Staten en natiën, maar in het bijzonder deze hier, zijn onverdraaglijk hoogmoedig, en het is mogelijk dat God ze nog klein maken zal.

38. „RELATIE gedaen bij den Luitenant-Admirael Tromp ende ondergeschreven hoof tof ficieren vande vloote nopende de laeste rencontre tegens de Engelsche gehadt den 12 en 13 Juny 1653, ende overgelevert aen de Heeren Gedeputeerden van haere Ho. Mo. volgens derselver ordre, op den 21 dito in Vlissingen" ').

Nae dat wij nae verscheyden advisen den vyant hadden gesocht, soo voor de riviere van Londen, Marigat, Duyns ende Douvren, oock contschap becomen hebbende, dat denselven voort Vlie ende elders op onse custen hadden laeten sien, soo ist sulcxs, dat wij op den 12 dito 's morgens dach siende hebben gesien recht inde wint, die sijnde Noort ten Oosten voor ons, des vijants vloote, ontrent hondert cloucke schepen van oorloge, weynich min ofte meer, die een langen tijt bij den anderen bleven leggen drijven, wij ons best doende naer haer toe te laveren, eyntelijck is des vijants gros gesepareert in 3 Esquadres, batalie, ende twee vleugels, ende vrij een goede spatie van malcanderen affgeseylt om soo 't scheen ons in een halve maen te besluyten; sij siende wij in goeden ordre haer verwachten, coniungerende wederom bij malcanderen pas buyten en binnen schoöts van onse vloote, sijnde ontrent 11 uyren voorden middach, doen deede de Generael Deane seyn, om d'onse t'attacqueren, gelijck sij furieuselijck deden, ende wij defendeerden ons nae behooren; het wiert onder het gevecht stille, ende het Esquadre van des vijants blauwe vlagge separeerden weynich van haer gros, ende de wint veranderden een weynich, soo dat wij door de wint bouchsaerden om dat Esquadre aff te snijden; sij dat siende deden alle mogeljjcke debvoiren om bij malcanderen te comen, dan eer 'tselve bequaemelnck geschieden, waeren Wy' 'tselve Esquadre vande blaeuwe vlagge dicht opt lijff, daer mede wy' vervielen all vechtende midden ende deur haer gros, soo dat beyde de vlooten onder malcanderen seer hart vochten en in een wolck van rooek bleven tot het ondergaen vande son, den vyant gewent synde om den Noort, ende wy laegen om de Zuyt, separeerden weynich van malcanderen en yder repareerden soo veel doenlyck was 'tgeen ontstucken was geschooten.

•1) R. St. — Hollandica. — Bij Appelboom 30 Juni 1653

Sluiten