Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daraff, darföre icke deste ringare, foruthan förlusten aff deeförnampste hufwudh ofïicerare, sasom Lieutenant-Admiral Generalen Hr. van Opdam, Admiral-lieutenanterne Cortenaer och Stellingwerff och vice-Admiralen Schram 1). Störste orsaken till denne olyckan imputeras contrarie winden hrarigienom flottan ar i confusion rakadh och andtligen (seendes Admiralen flyga op) heelt och hallit i een terreur panique; sa att dee maste Capitenerne hvar för sigh hafwe tagit flychten, lempnandes deeres hufwudh-officerare i sticket. Det som man sigh har icke lijtet öfver förundrar, ar att Engelanderne deeres victorie icke battre fullfölgdt hafve, och heele flottan, som man sager hafwe warit i deeres hander, ruinerat; hvarföre man förmodar att och dar hoos dem nagon defect matte hafwa warit, och dee sitt kruth och munition upödt hafwe. Effter bataillen hafwe dee sigh pa, nagre daghar tilligörandes för Texel see lathit; men sedan are dee dar intet mehra sedde wordne, uthan, effter förmodhan, heemgangne att reparera sigh. I Texel hafver. den Hollanske Capiteinen Haan upbracht ett Engellskt örligzskepp medh 46 stycker, hvilcket han i slachtningen eröffrat hade. Dar blifwer nu krigzratt hallen öfver dem som sin devoir intet giordt hafwe, hvileke befinnes wara monge. Den Zeelandske Admiral-Lieutenanten ahr hoos peupelen suspect att wara den förnampste daraff, hvarföre och canaillen uthi Briel hafwe, sa snart han dar ankom, omzinglat och i wattnet störtt honom, hvarest han wisserligen hade omkommitt, sa frampt icke een trouppe soldater honom raddat och hijt beledhsagat hade. Hiirifran ar han wijdare till Texel förskickat att in för Krigzratten förswara sigh; men sa gifwe honom alle höghe officerare eenhallelighen det wittnesbördh att han under warande bataille wal hade fachtat, och den som annars sade, giöra honom oratt, doch hafver peupelen slagit all deres hugh och sinn pa Trompen, meenandes honom wara den, som alleena kunde wara capabel att redressera hele wasendet.

Förledhen wecka ar Baetpensionarien de Witte och andre HH. General Staternes deputerade till Texel förreeste, medh absolut macht att uthi alle saker stalla nödighe ordres, och forskaffa att flottan innan 14 daghar ather ma, komma uth igien; hvarupa och medh fullt alfwar arbethas. Hvilcket man sigh sa, myckit mehre later wara angelagit, som man om de höghe importante Ostindiske och Smirniske flottarnes sakerheet bekymbradh ar, hvarföre oeh nu den eene Galiotten pi, den andre uthsandes att warna dem. Och kommer nu afwen till pass den reserve aff 5 millioner som provintzien Hollandh till en sadan casum, som sigh nu tilldragit hafwer, har afflagdt, emedan man den gemehne man, hvileke dess för ut han nu nogh altererade are och redh begynne corpera Regenternes conduite och actiones, medh extraordinarie palaghor intet giürna beswabrar.

i) Ten onrechte als gesneuveld vermeld.

Sluiten