Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Franckrn'ke süges prasentera sigh att willia tagha denne Statens parthij an, sub conditione mutui foederis offensivi et defensivi. Till huilcket man har intet latteligen skrijda larer, emedan, i det fallet, man woro obligerat att hialpa Frantzoserne till all eonquestera dee Spanske Nederlanderne, hvilcket löper twart emoth denne Statens maximer och interesser.

t Vertaling:]

Reeds voor 8 dagen heb ik Uwe Hoogvorstelijke Doorluchtigheid bericht hoe ongelukkig de slag voor de Statenvloot is afgeloopen. Sindsdien zijn verreweg de meeste schepen hier teruggekeerd, waarvan er maar weinige beschadigd waren, en er worden er maar 10 of 11 vermist, die meest in de lucht gevlogen zijn, zoodat de Engelschen niet veel buit behaald hebben (sommigen zeggen, in het geheel geen), waaromtrent vermoedelijk de Engelsche brieven, die morgen verwacht worden, nadere berichten znllen inhouden. Desniettemin is de schande en het gevolg der zaak niet te geringer, gezwegen nog van het verlies der voornaamste hoofdofficieren, als Obdam Cortenaer, StellingwerfF en Schram. De voornaamste oorzaak van het ongeluk' wordt aan den tegenwind toegeschreven waardoor de vloot in verwarring is geraakt en eindelijk (toen men den admiraal in de lucht zag vliegen) meer of minder een paniek ontstond, zoodat de meeste kapiteins ieder voor zich de vlucht kozen, hun hoofdofficieren in den steek latend. Waarover men zich hier niet weinig verwondert, is dat de Engelschen van hun victorie niet beter partij getrokken hebben, en de geheele vloot, die zoo te zeggen in hun hand was geruïneerd; weshalve men vermoedt dat ook bij hen een of ander defect moet zijn geweest, en zij hun kruit en munitie verschoten hadden. Na den slag hebben zij zich een paar dagen achtereen voor Texel vertoond, maar sedert zijn zij daar niet meer gezien, zoodat zij vermoedelijk naar huis zijn om zich te herstellen. De Hollandsche kapitein de Haen heeft in Texel opgebracht een Engelsch oorlogsschip van 46 stukken, dat hij in den slag veroverd had Er wordt nu krijgsraad gehouden over degenen die hun plicht niet gedaan hebben, welke bevonden worden vele te zijn geweest. De Zeeuwsche luitenantadmiraal is bij het volk verdacht de voornaamste schuldige van allen te zijn gelijk het gemeene volk in den Briel hem dan ook, zoo raS hij daar aankwam' omsingeld en in het water gegooid heeft, waarbij hij zeker zou omgekomen zijn, zoo een compagnie soldaten hem niet gered en uitgeleid had. Hij is naar Texel gezonden om zich voor den krijgsraad te verantwoorden. Alle hooge officieren geven hem eenpariglijk het getuigenis dat hij gedurende den slag zich wel gedragen heeft, en zij die anders zeggen, hem onrecht doen; maar het volk heeft Zfln zin op Tromp gezet, meenende dat hij alleen de man is om de gansche zaak te redden.

Verleden week zijn de Witt en andere gedeputeerden der Staten-Generaal naar Texel vertrokken met absolute volmacht om orde op de zaken testellen en te maken dat de vloot binnen 14 dagen weer uit kan gaan, waartoe ook met alle kracht gearbeid wordt Men laat er zich zooveel te meer aan gelegen zijn, daar men bekommerd is voor de zeer belangr^ke O.-I. en Smirnasche

Sluiten