Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dend 19 Aug. hafFver vij seet brende paa Landet.

Dend 24 Aug. 1667 er der kommen enn Galioth med enn hvid Flaegh till voeres Admiral Arendt van Nees med Ordere, att dett var Fred, oeh att vij schulde enn hver i saer forf0rje sig till sinn Plaedtz.

Dend 25 Aug. er vij gaaen till Seigls fra det Rewir.

Dend 29 Aug. er vij kommen udj Tessell, och er samme ditto bleffven mundstredt.

[Vertaling:]

Den 22sten Jnni 1667 's morgens vroeg hebben wij zeil gemaakt *), daar er een schip van de vloot bij ons kwam met bericht dat wij ons naar de rivier van Londen moesten vervoegen, en wij kwamen dien dag bij onze vloot. Dien nacht voer de Engelsche kolonel') aan land met 1500 man van ons volk, die flink vochten en de overhand hadden; de kolonel liet twee magazijnen en een klein kasteel in de lucht springen. Dit gebeurde eer het dag was; en daar lagen veel groote scheepsmasten, waarvan een gedeelte werd verbrand. Bij het aanbreken van den dag kwamen 2000 man Engelsche ruiterij op ons volk aanzetten, die maar 1500 man met piekeniers en musketiers sterk waren. De Engelsche kolonel week geen schrede terug vóór hij gezien had, dat de Engelschen te sterk voor hem waren; toen trok hij zich met zijn volk terug tot onder bereik der kanonnen van onze vloot, die dicht onder den wal lag. Daarop liet hü zich met zijn musketiers en piekeniers plat op den grond vallen, en toen de Engelsche ruiterij aankwam schoten onze schepen met schroot, zoodat er velen van de Engelschen sneuvelden. Toen vervolgde de kolonel de Engelschen en nam er veel gevangen, en toen ons volk de overwinning behaald had liet hij de prinsevlag waaien. Daarop voer de Ruyter aan land in zijn sloep om de verwoesting te zien die men had aangericht; de Engelsche kolonel trok hem tegemoet, en toen de Ruyter de verwoesting gezien had, vroeg hij den kolonel, wat hij er van dacht, het eiland Sheppey ook in den brand te steken. De kolonel antwoordde, of de Ruyter, omdat het een zoo rijk land was, dat goed op weg was vrede te maken, niet een andere straf opleggen wilde? Toen werd er een trompetter op afgestuurd, dat zij vóór zonsondergang 400.000 gulden moesten opbrengen, of het gansche eiland zou worden verbrand.

Den 23sten Jnni zijn er 36 schepen met 4 branders opgezeild naar een kasteel aan de andere zijde van Sheppey; de Engelschen hadden hier een ketting gespannen van den eenen oever naar den anderen.

Den 24sten Jnni zijn 24 schepen en 4 branders toch er door gekomen en hebben den ketting aan stukken gezeild, en de Engelsche admiraalschepen van de witte en van de blauwe vlag zijn verbrand. Monk's schip de Royal Charles is genomen door een kapitein Thomas Tobiasz., die zelf de vlag van boven neerhaalde, waarvoor hij 5000 caroli guldens kreeg uit de opbrengst

1) De Woerden was een van de zes schepen welke de Ruyter, die den 17d«n Juni voor het Koningsdiep ten anker gekomen was, den 20«'en Oostwaarts op deed kruisen, onder Schram. Den 21Bi»n vereenigden zich raet deze zes schepen de Friesche schepen onder Aylva.

2) Vgl. noot 3) op bl. 535.

Sluiten