Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van Tabel VI kon een belangrijke uitbreiding ondergaan. De toevoegingen bij den Woordenschat zijn grootendeels van de hand van Prof. Jonker^.

Ten slotte rest ons de aangename taak om de Heeren Kraemer èn Poerbatjaraka dank te zeggen voor hun bereidwillige hulp, en datzelfde geldt ten opzichte van den Heer G. P. Rouffaer, die ons eenige aanteekeningen van zijn hand deed toekomen, en van Prof. Dr. Ph. S. van Ronkel, die zoo vriendelijk was voor zoover noodig de Maleische stukken te corrigeeren. Met bijzondere ingenomenheid zij voorts vermeld, dat de Heer Gabriel Ferrand te Parijs welwillend heeft aaBgeboden om de transcripties der Chineesche woorden te herzien, bij welken arbeid hij de medewerking mocht ondervinden van Prof. Paul Pelliot. Door op deze wijze de bruikbaarheid en betrouwbaarheid der nieuwe editie te verhoogen en een schoon voorbeeld te geven van internationale samenwerking, hebben beide geleerden de beoefenaars der oude geschiedenis van den Archipel in hooge mate aan zich verplicht.

Prof. Jonker kunnen wij helaas mei onzen dank niet meer bereiken. Wel mogen wij er echter onze voldoening óver uitspreken, dat thans óok dit laatste werk van den voortreffelijken geleerde, dat hij, met zijn ruime opvatting op wetenschappelijk gebied, zonder meer'ter beschikking van een ander stelde, aan de Javaansche studiën ten goede zal kómen.

Leiden, December 1919.

N. J. KROM.

Sluiten