Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

këris, nggenirafiidra ring ki Tunggul amëtung". Mangkana wëkasira Bango samparan ring ken Angrok. Lingira ken Angrok: „Amit ingsun, bapa, maring 15 Lulumbang". Sah sira saking Karuman, nuli maring Lulumbang,- katëmu sira Gandring anambut karya ring gusali, tëka ken Angrok tur atakon: „Iya sira 5 baya aran Gandring. Lah rëko ingsun pagawekëna këris, huwusa limang wulan, agatana gawene deningsun". Lingira mpu Gandring: „Samfjun limang wulan punika, lamun sira ayun den-ap&nëd, manawi satahuu huwus, enak ratëng pa- 20 palonipun". Lingira ken Angrok: „Lah sarupane gugurindane, anghing den-huwus limang wulan1'. Sah ken Angrok saking Lulumbang, maring Tumapël, kapang10 gih sira danghyang Lohgawe, atakon ing ken Angrok: „Paran sangkanira alawas ing Karuman". Sumahur ken Angrok: „Sumëlang manira, bapa, ring Lulumbang". Samangka ta ken Angrok alawas apanganti ring Tumapël. Huwusing 25 gënëp limang wulan, engët ing samayanira yen aken anggawe këris ring sira mpu Gandring. Mara sira ring Lulumbang, katëmu sira mpu Gandring anggugurinda, 15 aninigasi papalampahanira ken Angrok këris. Lingira ken Angrok: „Ëndi kenkenaningsun ring kaki Gandring". Sumahur sira Gandring: „Singgih kang ïngsun-gurinda puniki, kaki Angrok". Pinalaku tininghalan punang këris denira 30 ken Angrok. Lingira asëmu bendu: „Ah tanpolih deningsun akonk<m ring sira ki Gandring, apan durung huwus gugurindane këris iki, lagi asëbel, iki kapo ru20 pane kang dera-lawas limang wulan lawase". Apanas twasira ken Angrok, dadi [12] sinudukakën ing sira Gandring këris antukira Gandring agawe ika. Anuli. pinërangakën ing lumpang cela pambëbëkan gurinda, bëlah aparo; pinërangakën ing paronira Gandring, bëlah apalih. Samangka sira Gandring angucap: „Ki Angrok, kang amateni ring tëmbe këris iku, anak-putunira mati dene kris iku, 5 25 olih ratu pipitu tëmbe këris iku amateni'. Wusira Gandring angucap mangkana, mati sira Gandring. Samangka ta arupa analahasa sira ken Angrok patimra Gandring. Lingira ken Angrok: „Lamun ingsun dadi wong tumusa ring anakputune apande ring Lulumbang". Téhër mantuk sira ken Angrok maring Tumapël.

1 BC ënKKen - A nidra; CDEGHI mdraha ring - 3. H sira mpu - p DEO Hl annli - 4 BC DEFG H I rawuh _ Banakon _ 6. BFHI agata; CEG agati; D atata Xe - « lingira npun; CFI lingingaranpu; D ngaran mpu - H huwuspJJ, sampun - A lima - 7. B D E G H I depun-apenëd - 10. A lawas -11. BCDEFGHI Slang maring Lulumbang manira, bapa — 12. B F amanganU - B huwus agënep iTügLeTontleekt " B CD E F G sasaalayanira - BDEFGHI akenkea këns; C aken këris r— 14 E F I ma.-ir,g L. - 15. B la ëndi; I ëndi ta - 16. H ring onth eekt - 17. H kaki ontbreekt - A punang këris ontbreekt — 18. H tan olih mgsun akon ing sira; A akonkona sira - 19. H lagi asëbel ontbreekt; A asëkël - 20. H kang lawas limang. wulan A lawan; BEFI lalawas — 21. H sinudukakën sira Gandring olih kerisira - E mg ontbreekt - 22. H pinërang paronira — 23. A amalih; H aparo - E samangkana - H twaa.ra Gandring angucap ring k. A. — 24. EFGI ring sira tëmbe; H sira nng ^ sii-a mati ki Gandring - I sama in plaats van samangka - EGH sira ontbreekt 28. B C D GI apandea. —

Van der Tuuk 6. agata - 7. depan apënëd - 12. amanganti - 24. ring sira. tëmbe.

Jonkek 6. agati, apa gawe-ne deningsun? - 19. asëbel - 2a lalawas.

Sluiten