Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denira Nüsapati. Mangkat wong Batil maring dalem kadaton, kapanggih sang Amürwabhümi sëdëngira anadah, tëhër sinuduk sira dening wong Batil. Duk

20 sira kacürna Wërhaspati Pon ing Landëp; masanira anadah sande" jabung, sampun "surup prabangkara amasang sanda. Sampuning lina sang Amürwabhümi, malayu wong Batil, angungsi sang Anüsapati, matnr wong Batil: „Sam- 5 pun moktah sira rama-pakanira den-manira". Nehër sinuduk wong Batil denira Nüsapati. Ujaring wong Tumapël: „Ah bhatara sirengamuk dening

25 pangalasaning Batil, sira Nüsapati angëmbari amuk". Ri linanira sang Amürwabhümi i caka 1169. Sira dhinarmeng Kagënëngan.

Sampun mangkana sang Anüsapati anggantyani afijënëng ratu, duk sang 10 'Anüsapaty angadëg ratu i Qaka 1170. Alama kawërta ring raden Tohjaya, sira anakira ken Angrok saking rabi anom, nama sang apanji Tohjaya, ya ta ang-

30 rëngö sapolahiranüsapati angupahakën ing sang Amürwabhüröi, moktah dening wong Batil. Sang apanji Tohjaya tan suka moktahning sira ramanira, akirakira amet pamales, margahaning kapatinira sang Anüsapati. Wruh sang Anüsapati 15

[16] yan kinire denirapanji Tohjaya, yatna sang Anüsapati, pagulinganira binalungbang, ring pamëngkang wong angayëngi, pikandël atata. Huwus alama marëk sang apanji Tohjaya amawa sawung sira, mareng bhataranüsapati. Lingir apanji Tohjaya: „Kaka, wontën kërisira bapa, antukipun Gandring akarya, 5 ingsun-tëdanipun ing sira". Tuhu yan samasanira bhataranüsapati. Sinungakën 20 duhung antukipun Gandring akarya denira sang Anüsapati, tinanggapan denirapanji Tohjaya, sinungkëlang, tumuli duhungira kang ingangge ringuni, sinungakëning wongira. Lingirapanji Tohjaya: „Duwëg, kaka, ta-bongbong". Sumahur sang Anüsapati: „Lah, yayi". Tumuli aken angambila sawung ring juru

10 kurung. LingirAnüsapati: „Lah, yayi, ta-adunipun pisan". „Singgih", lingira- 25 panji Tohjaya. Sama anajeni dawak, sama akëmbar, katungkul sang Anüsapati. Tuhu yan sëdëng antakanira, kempër pijër angadokën sawungira, sinuduk denirapanji Tohjaya. Lina sang Anüsapati i caka 1171. Dhinarma sira ring Kidal.

2. C DI sëdënging anadah; F H sëdëng anadah — H nëhër — AC dukira — H sira ontbreekt — 3. BCDEFGI Pon ontbreekt — H masaning sande — 4. A prabangkara ontbreekt — DEFGI sampuning surup amasang (D apasang) sande; H sampuning huwus amasang sande — A sampun lina — 5. E het stuk van angungsi tot Ba^il ontbreekt — DFHI ring Anüsapati — 6. A sira ontbreekt — D ramanira — A-de-manira — H tëhër —

7. F II sang Anüsapati — A sireng-kamuk — H dening këris antukipun Gandring akarya —

8. B i Batil — BEFGHI ri ontbreekt — 9. I i caka ontbreekt — 10. Dl sampun mangkana ontbreekt — A angantyani — 11. AB angadëga; II afijënëng — AF 1174: H 117 — AC wërta — 12. II paring nama panji — C karëngö — 13. H sapolah tingkahira — AF II sang Anüsapati — B C mokta — 14. H sira panji Tohjaya — A sira ontbreekt — II akira — 15. H sira Anüsapati wruh — 17. E pikandëlan tata — 18. H sira ontbreekt — 19. E kakang — 20. B F samayanira — 22. A ingangge uni — 23. E kakang — ACH abóngbong — 24. E Lah yayi-ontbreekt — 26. A sapa anajeni — D sama akëmbar ontbreekt — 27. H sëdëng ontbreekt — AB ingadokën; H. angadu — 28. A 1111; BH 117.

Yan der Tuuk 4. sande. Jonker 20. samaya.

Sluiten