Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hera ring antuking kawula Madura anaruka alasing wong Trik; pakantukipun ta manih manawi wontën kawula-pakanira kang saking. Tumapël, mantuk manih marëk ing pakanira, pakanira-tanggapana, yadyan kawula saking Daha ayun angungsi ring pakanira, pakanira këkëhana, yan sampun kawawa sanjata Daha

15 den-pakanira. Mangke manira akirim atur ing siraji Jaya katong". Mangkat 5 kang kinon angaturakëna sawalan, anabrang mangidul, tëkeng Daha-marëk ing siraji Katong, angaturakën surat. Unining surat: „Pukulun, atur pa'tik aji, denira sira potraka paduka aji, anëda ingapura, ayun anungkul.ing paduka aji; punika

' ta depun-kawruhanandika paduka aji, yan suka lawan tan suka". Andikanirêji

20 Katong: „Paran tan sukahaningong yan kaki arsa Wijaya ahidëpa iringong", 10 tur kinon muliha kang utusan, amaw&ndikanira. Satëkaning utusan asrahandika; sampun winaca ring ayunira raden, ring ayunira Wiraraja. Suka sira Wiraraja. Samangka raden Wijaya mantuk maring Jawa, ingiring dening kawulanira, ingatërakën dening wong Madura, sira Wiraraja angatërakën mangsul ing

25 Tërung. Tëkefig Daha enak denira asewaka ring siraji Katong, kinasihan. Pa- 15 tëngira ring Daha amënangi Galungan, wongira kinon asasaramaha saking dalem, hënti gawoking sang mantri ring Daha tumon, rehing sama abëcikbëcik, kang pinakadi sira Sora, sira Rangga lawe, sira Nambi, sira Pëdang, sira Dangdi, sama malayu ring pasasaramaning Manguntur ing Daha. Gumanti mantri ring »

30 Daha malayu, kang pinakadi prajurit aran sira Panglët, lawan sira Mahisa 20 rubuh, sira patih Këbo mundarang, katëlu pada kasoran palayunipun denira Rangga lawe lawan sira Sora. Alama siraji Katong angënakën susudukan: „Kaki arsa Wijaya, lah rëke sirasusudukana, isun ayun . aniningalana, mantrinisun pinakalawanira". Aturira raden: „Singgih pukulun". Atangkëp kang susudukan,

35 antyanta ramening tatabuhan, kang aniningal pënuh tanpaligaran, asri ka- 25 palajëng wongiraji Katong. Andikaniraji Katong: „Aturana kaki arsa Wijaya, aja milu, sapa ta wong wani alawan gustine". Awusan sira rahaden, mangkin tapapak patangkëping susudukan amburu-binuru; wëkasan sira Sora anuju ring sira patih Këbo mundarang, sira Rangga lawe anuju ring sira Panglët, sira Nambi

[23] anuju ring sira Mahisa rubuh, wëkasan kapalayu sang mantri Daha dening 30 wongira raden Wijaya, tan hananing apulih, anuli awusan. Samangka raden Wijaya sapeksa yan kasoran mantri Daha dening wongira. Tumuli akirim andika ring sira Wiraraja, tumuli sira Wiraraja awëkas atur akon anëdaha alasing 5 wong Trik. Suka siraji Katong. Ya ta mulaning anaruka alasing wong Trik. Duk

1. CG antuk kawula — 2. F pakanira ontbreekt — 3. E tanggapa — B yadya — 4. B angungsing — I ring ontbreekt — GI Daha punika — 5. E akirima tulis — 6. E tëkeng Daha ontbreekt — 7. D I Unining surat ontbreekt — 8. D E I ingampura — 10. D ahidëp — 15. CG enak manira — 16. C D G sama kinon — C saking lëm — 24. C atura raden — 25. E asring — 32. E dene — 34. G het stuk van alasing tot Tatar op bl. 30 r. 20 ontbreekt — C het stuk van Duk tot Tatar. A[ op bl. 30 r. 20 ontbreekt.

Jonker 24. ing of kang asusudukan.

Sluiten