Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl hier punten van overeenkomst als het vluchten van den toekomstigen stichter van Majapahit naar het oosten, of het op eenzelfde wijze verklaren van den naam Majapahit, veilig zeer onbeduidend of toevallig kunnen worden genoemd, daar Pajajaran in het westen, en Majapahit in het oosten lag, en de naam van dit laatste rijk, zelfs al zou hij een geheel anderen oorsprong hebben '), toch door een Javaan zoo zou worden_opgevat, zijn er andere, die zóó merkwaardig zijn, dat één bron aan de beide tradities toch het leven moet hebben gegeven. De vader van Raden Susuruh, in de Pararaton de schoonvader, wordt gedood en hij daarna, terwijl hij den overweldiger toch nog te keer wil gaan, 't rijk uitgejaagd. Op zijne vlucht vindt hij een onderkomen, en dit is het eenige feit, dat er van vermeld wordt. Onder de lieden, die zich bij hem aansluiten, er worden er maar drie genoemd, is een Nambi en een Wiro 2), en met een Banak wide 3) maakt hij een afspraak Java te deelen. En mag men ten slotte niet vragen of hetgeen ongelukkig van de oorkonde van Caka 1216 verloren ging, behalve meer, niet bevat moet hebben een zelfde proclamatie als in de babad Siyung wanara (Banak wide) uitvaardigt om te voorkomen, dat Raden Wijaya zich ergens zou kunnen verschuilen? Cri Kërtarajasa Jayawardhana, de Bra Wijaya van Majapahit, dorst, dit zegt hij zelf, een stout stuk bestaan met Kudadu, dat in vrijdom reeds aan een heiligdom toekwam, te verheffen tot een zelfstandig vrijgebied 4), waardoor dat heiligdom toch schade leed, en hij handelde tegen hetgeen door den schenker indertijd was vastgesteld en moreel althans gedreigd. Hij moét wel een dringende reden gehad hebben te handelen als hij deed, en is het dan niet waarschijnlijk, dat in het ontbrekende vervolg iets moet hebben gestaan, als dat hij het dorpshoofd Van Kudadu daarom zoo begenadigde, omdat deze, zelfs met den zekeren dood voor oogen, toch niet anders had meenen te mogen doen dan hij deed, d. w. z. dat het verloren gegane bevel van Qri Jaya katong niet anders was dan wat in de babad Banak wide uitvaardigt, dat niemand aan Raden Wijaya huisvesting zou mogen verleenen, op straffe des doods?

Men ziet het, dat bij slot van rekening de westelijke en de oostelijke traditie van de stichting van Majapahit nog meer punten van overeenkomst bieden, dan men op het eerste gezicht zou kunnen hebben gezegd.

Stelt men hen beiden tegenover elkander, dan blijkt het, dit deed het immers reeds, dat er voor de oostelijke tot staving harer geloofwaardigheid (en dat, terwijl er niets in het voordeel van de westelijke kan worden bijgebracht), zooveel kan worden aangevoerd, dat twijfel aan de hoofdzaak eigenlijk geen reden

1) Hoe voorzichtig men bij het etymotogiseeren vooral van plaatsnamen;zijn moet, werd niet lang geleden nogmaals xloor mij in het licht gesteld in het opstel Yogyakarta, Tijdschr: Bat. Gen. XXXVII (1894), bl. 415.

2) Deze laatste naam doet denken aan den Wirot van de Pararaton.

3) In de Pararaton de oude naam van Wiraraja.

4) Verg. hierover Schrieke, Iets 'over het Perdikan-instituut, Tijdschr. Bat. Gen. 58 (1918), bl. 400.

Sluiten