Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgorde der onderdeden van de oorkonde is absurd.

Datum; de koningsnaam (op de aangegeven wijze); naam van het vrijgebied, uitgedrukt met Imah waharu kuti ngaranya, wat beteekenen moet: „(het vrijgebied), dat Kuta heet, en gelegen is op den grond van. Waharu", iets dat in ouder, men kan wel zeggen oud-Javaansch, op een andere wijze gezegd zou zijn; daarop worden de grenzen er van aangegeven '). Vervolgens worden er twee redenen opgegeven voor het maken van het vrijgebied; nvmitanyan sinuksuk dharmasima swatantra ikang kuti hana ta enz., zoo heet het eerst, en dadelijk daarop weer: saddhdnaning (lees sddhananing) sinuk (naast sinuksuk) dharmasima ikang kuti hana tha, terwijl het woord nimita vreemd gebruikt is. Hierop volgt nu, terwijl men tot den datum moet terugkeeren, want mangkana diwaganira is het vervolg van dien sambandha, waarin niet verteld wordt, waarmede de begiftigden hun vrijgebied.verdiend hadden, de reeds medegedeelde opsomming dier drie hooge ambtenaren, oogenblikkelijk weer gevolgd door ikang ulihiranuk dharmasima r,ing kuti, wat, als het hier zin hebben zou, had moeten luiden ikang ulihira (moet zijn nira) sinuksukakeh of sinukakën dharma enz., óf ulih als hulpwoord bevat, iets wat, zoo er in oude stukken al eens een enkele maal een voorbeeld van voorkomt, een phenomeen is. Volgen de namen van eenige privilegies, waaronder verscheidene, die men elders slechts in stukken van jongere afkomst vindt, en waaronder men ook aantreft kadyanggdning matyangipi, mati kalëbu, mati tibd, mati sininghati sapi, mati dinmaking macan, mati sinahuting uld, mati sinambiring glap, „sterft onder 't'droomen, in een put gevallen, neergestort, door een rund gestooten, door een tijger besprongen, door een slang gestoken, door den bliksem getroffen", een stuk uit een eedformulier! De opsomming is in haar geheel genomen bespottelijk, en herhalingen ontbreken niet, doch het is niet noodig, dit hier in bijzonderheden aan te toonen. Daarna wordt er weer een vrijgebied genoemd, dat te Campaga, zonder dat het blijkt wat er mede geschied is of mede geschieden moet. De pericope wordt ingeleid met muwah ana ta simaning hulun, als oud-Jav. opgevat, „en er is een vrijgebied van een onderdaan"; 's mans naam wordt niet genoemd. Nog vreemder zou het zijn zoo hier hulun als voornaamwoord van de le persoon staat, aangezien het dan op den vorst zou slaan, en deze zich, zoo al, in oud-Jav. wel mahulun, maar geen hulun zou kunnen noemen. Na de vermelding der getuigengiften, waarin de soort der geschonken kleedij niet genoemd wordt, en het telwoord sawyi zeer opvalt, wordt er op nieuw een plaats genoemd, Hni, al weer evenwel zonder dat blijkt wat er mede geschieden zal, daar dit-eerst heel aan het einde der oorkonde aan den dag komt, waar vermeld wordt, dat zij aan een der geprivilegieerden vervalt. Een vrij lang, zeer afwijkend eedformulier volgt dan, en daarop wordt de acte afgesloten met eenige zinnetjes, die belangrijke verbeteringen vereischèn vóór zij leesbaar zijn,

1) Manxkulal&wa zal wel gelijk zijn aan maniku-ialawa, maakt een vleermuishoek; voor den vorm lalawa in plaats van lawalawa zie men boven.

Sluiten