Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een hoek over het voorvlak weggeslagen, juist in het gedeelte, dat hier vooral van belang is 1). Sö^tótff

Voor het stuk hier echter gegeven wordt, dient de lezer nog even gewezen te worden op het einde van het vorige hoofdstuk. Wat daar te vinden is, dient men er bij in het oog te houden, de reden dan ook, dat in het slot van de aanteekening bij dat hoofdstuk, de daar aangetroffen bijzonderheden reeds opzettelijk werden gereleveerd. Verder zij er de aan'dacht op gevestigd, dat in het begin van dit hoofdstuk wordt medegedeeld wie de kinderen waren van de Bhreng Kahuripan, die in 1250 Qaka aan de. regeering kwam; daaronder vindt men in de eerst» plaats genoemd Hayam Wuruk, ook met diens bhiseka Rajasanagara 2). Het begin van het genoemde fragment-opschrift luidt alsvolgt: (1)- na, tulardgi, irika diwaganydjhd pdduka gri mahdrdja gri w(ijsnuwa(r)ddha

(2) garamahdrdjadohitrd, gri krtardjasajayawclrddhanamah^djaputrikd, ma

ninditajagadi (3) gward, sakahyawamandalabalyddiparadwipekacchdtra,

atigayadharmmajhdna yydgesaksa . (4) tribhuwano(5)

ttungyadewi jayawisnuwarddhanindmarfyaahisekd, gri bhatdra krtawarddhanamahdr .... sahawarata, (6) mwang djhd gri mahdlaksmyawaidra^ dahanagaryyadhistitdnantawikramott ......... drarupanrttd (7) di . . md . ikd, sajjanahrdayakumudagagang-

kasadrgd, dyah wiyat, ,gri windmarajd (8) bhisekd, bhatdra gri

wijayardja(sa)mahdrdjabharttasahitd,' iniring denydjnd mara. ajanma (9)

guddhabhuwanegwara, jiwanardjyapratistita, dyah hayam wuruk, bhatdra gri rd

dmardjdbhi (10) sekd, makamanggalydjnd bhatdra krtardjasapatni, buddha-

marggdnusari tina ntri katrini (11) rake mantri hino, ri kahuripan, dyah

sonder, rake mantri sirikan dya gegwara, ra(12)ke mantri halu, dyah

ipoh, nadabitai katrini, kapwa sugilasurüpa, umi .. i tanda rakrya(lB)n makabehan, sang wrddhamantri, sang dryyadewardja, pw aditya, sang dryya,dhirardja, ... ndrdyana (14), rake mapatih ring majhapahit, pu gajah mada, rake mapatih ring kahuripan, pu /rake dmang (15), pw dlus, rake kanuruhan, pu bajil, rake rangga, pu ba .., mang . ri ., ra .. ming ., pu. I (16) mbu nala dharmmddhyaksa ring .... „(op den kara)na (dag?), en onder de Weegschaal3), op dien dag is er

een bevel gegeven door Hare doorluchtige Majesteit de koningin, de van

Z. M. W(i)snuwardhana, de kleindochter van gara, de dochter van Z. M.

Kërtarajasa Jayawardhana, de makellooze wereldheerscheres, die onder één

payung heel het land Yawa, Bali en vele andere eilanden houdt, de in de kennis

van wat recht en plicht is zeer de .... overschot vernielende, ....,

, de ... hoog verheven koningin der drie werelden, die tot koningin werd

1) Over deze oorkonde (O. J. O. n°. LXXXIV) en het later weergevonden onderstuk zie men: De inscriptie van Nglawang, Tijdschr. Bat. Gen. 53 (1911) bl. 411—434, en De inscriptie van Prapancasarapura, Tijdschr. Bat. Gen.'56 (1914) bl. 484—489.

2) Wat dezen naam betreft zie men ook bij het volgende hoofdstuk.

3) Vermoedelijk dus in October. ipWM

Sluiten