Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongaarne de nadere aanduiding mist, dat zij de zuster van deze of een dochter yan Kërtarajasa was.

Bhre Kahuripan moet zich, zooals nu uit het voorafgaande volgt, uit de regeering hebben teruggetrokken. Na haren dood t. a. p. wordt toch niet gezegd, dat daarmede voor een nieuwen vorst eene plaats was open gekomen, of dat iemand haar opvolgt. Ook dit\ bevestigt hetgeen boven reeds omtrent een vermoedelijkte leemte in den tekst,\ op bl. 28, werd opgemerkt').

HOOFDSTUK X.

Hayam Wuruk, als koning Rajasanagara en Sang hyang Wëkasing sukha. gaka 1272—1311.

Daarop volgde de gebeurtenis met de Sundaërs te Bubat. Zijne Majesteit de koning (prabhu)2) begeerde eene prinses van Sunda. Patih Madu werd gezonden om de Sundaërs uit te noodigen (er zich mede te vereenigen); zij stemden toe, dat zij huwen zouden 3). De koning (ratu) van Sunda, Maharaja, kwam (zelf) naar Majapahit, doch zonder 4) prinses. De Sundaërs wilde nu in ieder geval awiramena, tingkah ing jurungën 5). De patih van Majapahit wilde niet, dat de vorst haar huwde, omdat de prinses makaturatura °). De Sundaërs stonden dat niet toe. Gajah mada vertelde toen, hoe zij zich gedroegen. Bhra .Pramecwara van Wëngkër nam het op zich: „Wees niet ongerust, broeder^ koning, ik zal ze staan in den strijd". [Gajah mada vertelde toen, hoe de Sundaërs zich gedroegen]. Daarop maakte men te

1) Zooals wij op bl. 144 noot 4 reeds opmerkten, kan uit den Nag. afgeleid worden, dat de prabhu istri slechts regeerde als plaatsvervangster van de Rajapatni. Bij den dood dier laatste in 1272 volgde Hayam Wuruk op; het overlijden zijner moeder bracht dus later geen wijziging meer in de uitoefening van het koninklijk gezag.

2) Hiermede moet Hayam Wuruk bedoeld zijn.

3) In 't Jav. awawarangana. — P.: huwen met plechtigheid; de prinses moest voornaamste gemalin worden.

4) J.: bood niet aan. ;— P.: hij wilde de prinses niet geven (zonder de vereischte voorwaarden). • j

5) Wat deze woorden moeten beteekenen, weet ik zelfs niet te gissen. — P.: dat het huwelijk feestelijk voltrokken zou worden. —■ J. awiramen van vairami, kr. v. wirama. Ook zich verlustigen, feestvieren, tingkah ing jurungën; leg. ajurungan ? (op de wijze van hen, die het samen goedvinden). Misschien toch jurungën goed; vergelijk het volgende ■wiwahanën: op de wijze van eene, die toe te staan is. — Pleyte, Tijdschr. Bat. Gen. 53 (1911) bl. 166 leest awirang tnënang, en vertaalt: „Toen de vorst van Soenda te Madjapahit aangekomen was, gaf Z. M. Maharadja de prinses niet af. De Soendaneezen hadden wel reden om zich te ergeren aan de handelwijze van den gezant, den patih van Madjapahit, die niet wilde dat hij (de vorst) haar huwde, omdat de prinses zoo trots was". Deze gissing wordt bestreden door Dr. H. Djajadiningrat, Sadjarah Bantën (1913), bl. 141.

6) Zie de vorige aanteekening. — J.: als 't ware strekte tot atut*. — P.: als het ware cijns (van de S. landen) was.

Sluiten