Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Bhre Paguhan had bij een ksatriya-vrouw een dochter Bhre Sjirghapura, die huwde met Bhre Pandan salas.

Bhre Pramecwara van Pamotan stierf in Qaka 1310; hij werd bijgezet te Maüar, dat als dharma den naam Wisnubhawanapura droeg.

Bhra Matahun werd na zijn dood te Tigawangi bijgezet, dat als dharma Kusumapura heette.

Paduka Qori sterft.

Bhreng Pajang wordt na haar overlijden bijgezet te Embul, als dharma Girindrapura geheeten.

Bhre Paguhan sterft en wordt bijgezet te Lo bëfical, ,als dharma Parwatigapura geheeten.

Bhra Hyang wëkasing sukha sterft, in Qaka 1311.

AANTEEKENING.

Met tumuli pasunda-bubat moet er een nieuw hoofdstuk begonnen worden. De bhre prabhu, die daarop wordt genoemd, moet een man zijn geweest, wat de in het voorafgaande aan het bewind zijnde persoon niet was; en waarom het voorafgaande nog tot de regeering van deze, Jayawisnuwardhani, werd getrokken, werd in de aanteekening bij het vorige hoofdstuk reeds in het licht gesteld ').

In het begin van dat hoofdstuk ook, vindt men den naam of beter nog de namen van den vorst, die haar moet hebben opgevolgd, en nu hier plotseling aan het bestuur gevonden wordt. Het is niemand anders dan de ons, ook uit de Babad tanah Djawi, bekende Hayam wuruk, wiens namen, voor zoover zij hier noodig zijn, zooals t. a. p. blijkt, o. a. waren: Bhatara prabhu, Hayam wuruk, Rajasanagara en Sang hyang Wëkasing sukha.

Daar het niet noodzakelijk was, werd er bij het VlIIste hoofdstuk niet in het bijzonder op gewezen, dat daar Jayanagara, als hij niet met name wordt genoemd, hoewel hij prabhu was, wordt aangeduid met abhatdra of na een a met bhatdra, zonder meer, zie bl. 26. Om hier het belang van Hayam wuruk's eersten naam in het oog te doen springen, verdient dat echter de aandacht wel, aangezien in dit hoofdstuk de eenige malen dat er van den regeerenden vorst gesproken wordt, behalve daar, waar zijn dood wordt vermeld, ook een vaste uitdrukking, een andere, gebezigd is, nl. bhre prabhu of bhatdra prabhu, bl. 28, reg. 29; 29, reg. 18. Dit mag louter toevallig schijnen, in werkelijkheid is het dat niet, want het zal straks aan den dag komen, dat Hayam wuruk juist bij dezen naam (titel) aan de Chineezen van zijn tijd bekend was.

Met zijne namen Hayam wuruk en Rajasanagara vindt men dezen vórst genoemd in de bij het vorige hoofdstuk reeds besproken oorkonde, waarin van

1) Ten overvloede zij hier nog gewezen op de uitdrukking sira Gajah mada matur ing talampakan bhatdra ring Koripan, bl. 28, reg. 26.

Sluiten