Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorst, die gedurende die jaren geregeerd moet hebben, belangrijk vooral daarom, omdat men die uitdrukking ook in de Notes niet verder aanwijzen kan, daar.de vorst er anders steeds of met een anderen titel öf met een zijner namen wordt aangeduid ').

Te betreuren is dat het Bogindo Bongkit niet is te identificeren, daar zonder twijfel, indien dit kon gelukken, de overeenkomst nog wel nader, in 't licht kon worden gesteld.

De alinea over het jaar 1379 (= Caka 1301) verschaft echter, door hetgeen zij mededeelt, te zamen met no» een ander bericht, weer de gelegenheid de juistheid van een gedeelte der passage over de te ondernemen veroveringen door Gajah mada, in Hoofdstuk IX, bl. 28, reg. 20 en volgg., behoorlijk te toetsen.

In die alinea toch wordt, zooals zoo dadelijk uitvoeriger hier nog eens in herinnering zal moeten worden gebrachts), gezinspeeld op de verovering van Palembang door de Javanen in 1377 (= 1299 Qaka), een verovering, die dus inderdaad eerst zooveel later plaats had*, dan in de Pararaton, t. a. p. Hoofdstuk IX, Gajah mada belooft dat en andere gewesten te zullen gaan onderwerpen.

. In verband met die gelofte staat zonder twijfel ook het geheele gedrag van Gajah mada in de Pasunda 3); hij toch is op dat oogenblik de patik van Majapahit, bl. 28, reg. 32. Sunda was een der landen geweest, die hij aan Majapahit ondergeschikt maken zou, maar wanneer dat huwelijk tot stand gekomen was, dan zou althans- een gedeelte van de -belofte door hem onmogelijk kunnen zijn volbracht, daar de verhoudingen tusschen de beide rijken van zulk een aard zouden zijn geworden, dat er aan veroveren niet meer gedacht zou kunnen zijn. Welk een indruk zijne gelofte maakte op de omgeving, bleek uit het slot van Hoofdstuk IX duidelijk genoeg. Zeoals men het geval daar beschreven vindt, was het voor Gajah mada inderdaad een eerezaak geworden zijn woord gestand te doen. En was het hem, zooals in de aanteekening bij het vorige hoofdstuk aan den dag kwam, reeds met Bali gelukt, de gelegenheid hem gegeven door het vriendschappelijk betreden van het gebied van Majapahit door den vorst van Sunda met zijn gevolg, was voor hem een te schoone, dan dat hij haar voorbij kon laten gaan. Zoo viel na Bali, en nog andere gewesten, welke weten wij niet, Sunda, en, zooals de tekst oogenblikkelijk daarop laat volgen, Dompo (Sumbawa) in 1279 Qaka (= 1357 A. D.)4). Doch toch mocht het Gajah mada niet ten volle gelukken reeds bij zijn leven Majapahit de uitbreiding te zien krijgen, die hij aan het rijk had toegewenscht en beloofd te verschaffen. Hij overleed in 1290 Gaka (= 1368 A. D.),

1) Een uitzondering hierop is, het „de koning Pa-la-bu" in „In the year1452(= Qaka 1374) the king Prabu sent envoys to eourt with tribute", van bl. 39 (165).

2) In de Notes wees de Heer Groeneveldt hier reeds op.

3) Over deze episode zie men nader Pleyte. Het jaartal op den Batoe-toelis nabij Buitenzorg, Tijdschr. Bat. Gen. 53 (1911) bl. 165—167, en Dr. H. Djajadiain|^at, Critische beschouwing van de Sadjarah Bantën (1913), bl. 141—143.

4) Blijkens Nag. 72 : 3 was de verovering van Dompo het werk van den krijgsheld Nala.

Sluiten