Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ At that time however San-fo-ts'i had already been conquered by Java, and the king of this country, hearing that the Emperor had appointed a king over San-fo-ts'i, became very angry and sent men who waylaid and killed the imperial envoys. The Emperor did not think it right to punish him on this account.

„After this occurrence San-fo-ts'i became gradually poorer and no tribute was bróught from this country any more.

„In 1397 •). \

„At that time Java had completely conquered San-fo-ts'i an'd changed its name to Kukang 2)

»• 3).

„The country has changed its old capital for Kukang (Palembang); formerly it was a rich country, but since the conquest by Java it has gradually become poorer and few trading-vessels gö there "

Daar spoedig na den dood van Rajasanagara er onderlinge oneenigheden op Java ontstaan, die wel de voorboden van het latere verval waren, mag men in verband met die veroveringen vermoedelijk vaststellen, dat met de regeering van dezen vorst Majapahit het toppunt van zijn macht en zijn glorie bereikt had, en wellicht is het daaraan te wijten, dat, behalve de naam van den stichter van het rijk, in de traditie ook der Javanen van Java, zijn naam, Hayam wuruk, .en die van zijn patih, Gajah mada, nog zijn blijven leven.

In dit hoofdstuk komen verreweg de meeste opgaven van genealogischén aard voor. Het is zaak er ergens in het algemeen de aandacht aan te wijden. De meest geschikte plaats schijnt dus wel deze aanteekening. Bij de behandeling dient er evenwel iets terug te worden gegaan, evenzeer als er straks ook gegrepen zal moeten worden naar gegevens, eerst voorkomende in de volgende hoofdstukken, bepaaldelijk tot en met Hoofdstuk XIV, waarbij intusschen nu reeds dient te worden opgemerkt, dat inen te beginnen met Hoofdstuk XIII den draad geheel verliest, met dien verstande, dat nog enkele gegevens in Hoofdstuk XIII en XIV kunnen dienen tot afspinning van het opgezette getouw, in casu den geslachtsboom van het vorstenhuis van Majapahit, dien men met Hoofdstuk XII, ongelukkig genoeg, moet afbreken.

Heel hoog op terug te gaan is niet noodig. Tot en met Hoofdstuk VIII, de regeering van Jayanagara, is alles duidelijk. Eerst met zijne beide halve zusters begint er eenige moeielijkheid, die intusschen reeds, in de aanteekening

1) Het weggelaten gedeelte handelt over een schrijven van den Keizer aan Siam om Java aan te sporen San-fo-ts'i tot zijn plichten tegenover China te roepen. In dat gedeelte komt uit 's keizers mond ook de erkenning voor van Java's recht op Palembang, „Iunderstand that this San-fo-ts'i is originally a country belonging to Java". Dit ziet op een vroegere verovering van Palembang door een vorst van Java, in 992 A. D. (= 914 Caka), waarover men licht vindt in dezelfde Notes, bl. 18 (144) en 65 (189).

2) -|È kieu-kian, „le vieil estuaire", d.w.z. de oude haven. F.

3) Overgeslagen als hier ter zake van geen beteekenis.

12

Sluiten