Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstigen uitslag, zijn aangewend om zich met een in de buurt van dat rijk te vinden gedeelte van Majapahit s onderhoorigheden te verrijken, terwijl uit beide tevens blijkt, dat ook Palembang ondertusschen, na den dood van Gajah mada, tot die onderhoorigheden is gaan behooren.

Wat er in werkelijkheid aan historische waarheid in het XI Ve hoofdstuk van de Sajarah Malayu schuilt, is zeer moeielijk te bepalen. Hoewel het kwalijk aangaat aan te nemen, dat het geheel zonder historisch en achtergrond zou zijn, is men bij gebrek aan gegevens van de Javaansche zijde, over hetgeen er in verhaald wordt, toch ook niet in staat er uit te schiften wat meer en wat minder vertrouwen verdienen zou, zelfs niet al zou men daarbij het eenvoudiger, maar zooveel breedsprakiger referaat over de verhouding van Malaka tot Majapahit in den Hang Tuwah-roman in de beschouwing opnemen. Hier laten wij dat dan daarom ook rusten, te eer nog omdat het hier de plaats niet is een uitvoerige en geregelde inhoudsopgave van dat geschrift, of een der redacties ervan, te leveren ').

HOOFDSTUK XIII.

Dewi Suhitdf alleen. Caka 1351—1369 2).

Tuhan Kanaka overlijdt3) in Caka 1352 4). Hij was 17 jaar apatih. Bhre Lasëm. sterft te Jinggan. Bhre Pandan salas sterft. Raden Jagulu.

Raden Gajah wordt uit den weg geruimd, omdat hij Bhre Wirabhumi onthoofd had, in Qaka 1355.

Bhre Daha werd vorst 5) (ratu) in Qaka, 1359.

1) Over den Hang Tuwah-roman leze men vooral wat Prof. Dr. G. K. Niemann mededeelde in zijne Bloemlezing uit Maleische geschriften, l8te stuk (5ie druk, 1906) groote uittreksels gevende. Het eerste uittreksel vindt men in transcriptie ook in de Hikajat Hang Tuwah tersalin soeratannja oleh R. Brons Middel, Leiden 1893. Met het oog op Gajah mada's plannen met Palembang, zie boven bij Hoofdstuk IX, leest men bij Niemann, bl. 8 (in den Iston druk van 1870) — er zijn door Hang Tuwah, als jongen, krijgsgevangen gemaakten aan het woord, — adapon kami sëkaliydn ini musuh dari Siantan, sëpuluh buwah përahuha, dan nama pënghulukdmi itu Arya Negara, dan dari Jëmajupon sëpuluh buwah juga hëndak mërompak ka tanah Palembang. Adapon akan sëkarang sëgala këlangkapan satëngahha sudah lalu, kami di bëlakang ini karëna patih Gajah mada, mantëri ratu Mënjapahit, mêhuruhkan sëgala pënghulu anak eungay yang taalok ka Mënjapahit: itu mërompak ka Palembang lalu naik ka darat ka bukit Siguntang, disuruhha rampas oleh patih Gajah mada itu, karëna kami sëkaliyan ini taalok ka Mënjapahit. — Een latere editie is die van Shellabear (1908—9).

2) Koningsnaam en jaartallen wijken van de eerste editie af. Zie Aanteekening.

3) In 't Jav. atëlasan.

4) Zoo te lezen in plaats van 1363.

5) In de eerste editie staat: koningin.

Sluiten