Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII Alle\oefeningen en spelen moeten zoo nauwkeurig mogelijk blijven binnen de normale lichamelijke en geestelijke inspanningsgrenzen van het individu.

IX Alle oefeningen behooren, zoo door nauwgezet correcte uitvoering als door het concentreeren van de wilskracht ory dat punt, de ontwikkeling van een goede lichaamshouding te bevorderen.

X Alle spelen en oefeningen behooren bij daartoe gunstig weder, in de open lucht plaats te hebben.

C. Psychologische Grondslagen.

XI In psychologisch opzicht heeft de lichamelijke opvoeding tot taak, de bij de oefening tot uiting komende karakterneigingen en -eigenschappen in gunstige richting te ontwikkelen; latente geestelijke krachten te ontsluiten, en door scholing van het coördinatie-vermogen het individu aan een economisch gebruik zijner krachten te gewennen.

XII De oefenmiddëlen kunnen alleen dan de ontwikkeling der lichamelijke en geestelijke krachten in de gewenschte mate gunstig beïnvloeden, indien zij voldoening geven aan den spontanen bewegingsdrang, en dus vreugde verschaffen.

XIII De natuurlijke bewegingsvormen zijn de beste oefenmiddelen, wijl zij uit eigen kracht tot vrijwillige zelfwerkzaamheid nopen, en gebaseerd zijn op de natuurlijke menschelijke bewegings-geschiktheid.

D. Physiologische Grondslagen.

XIV De spierinspanningen behooren veelvuldig, alzijdig en gematigd te zijn, opdat de stofwisselings- en vermoeiïngsproducten gelijkmatig worden afgevoerd, plaatselijke overvulling der weefsels worde voorkomen, en eene ongestoorde voeding van alle weefsels verzekerd zij.

XV De oefenmiddelen moeten zoodanig worden toegepast, dat eene harmonische ontwikkeling der lichamelijke krachten en organen worde verkregen.

XVI Gedurende het geheele groeitijdpeïk behooren sterk inspannende statische of dynamische contracties vermeden worden.

E. Paedagogische Grondslagen.

XVII De lichamelijke opvoeding moet zorgvuldig rekening houden met de ttiteenloopende eischen, welke door den lichamelijken en geestelijken toestand van het individu in de verschillende phasen van het groeitijdperk worden gesteld.

Sluiten